De Ereraad van de KNMvD

De Ereraad is door de KNMvD ruim tachtig jaar geleden ingesteld als intercollegiaal rechtsprekend, toezichthoudend en toetsend orgaan. De Ereraad heeft onder meer als taak toezicht te houden op de naleving van de Code voor de dierenarts, alsmede de Statuten, reglementen en (bindende) besluiten van de KNMvD.

De Ereraad bestaat uit vijf leden. Zij zijn dierenarts en lid van de KNMvD, en worden benoemd door de ledenraad. De leden van de Ereraad zijn afkomstig uit diverse geledingen van de diergeneeskunde. Op dit moment hebben prof. dr. A. Willemse (voorzitter), dr. F.C. Stades, drs. H.S. Groenestein, drs. S.M. Nab en dr. N.J.J.M. Mastenbroek, zitting in de Ereraad. Zij laten zich bijstaan door een ambtelijk secretaris, mr. S.M. Steegmans, advocaat te Utrecht. De secretaris maakt uitdrukkelijk geen deel uit van de Ereraad.

 

Klachten

In de eerste plaats is het mogelijk om bij de Ereraad klachten over het handelen van een collega in te dienen. Het is daarbij zaak dat de klager zijn klacht voldoende onderbouwt. De Ereraad onderzoekt de klacht en doet vervolgens een gemotiveerde uitspraak over de vraag of de verweten handelswijze al dan niet in strijd is met de Code voor de dierenarts. De Ereraad kan ook op eigen initiatief (ambtshalve) onderzoek doen als er een vermoeden bestaat dat de statuten, reglementen of (bindende) besluiten van de KNMvD, de Code of de belangen van de KNMvD of haar leden niet, onvoldoende of onjuist zijn nageleefd.

De Ereraad is niet bevoegd zelf regels te maken of rechtstreeks in te grijpen bij onjuist gedrag van een dierenarts. Er kan alleen getoetst worden of aan de bestaande regels en opvattingen is voldaan. Daarbij kan de Ereraad uitleg geven over de toepassing van regels en/of de Code voor de dierenarts.

Gevolgen na een gegronde klacht

Indien sprake is van een overtreding, kan de Ereraad de aangeklaagde partij een maatregel opleggen. De lichtste maatregel is een waarschuwing. Andere mogelijkheden zijn een schriftelijke berisping, een geldboete van maximaal 25.815 euro, een voorwaardelijke geldboete of een schorsing van het lidmaatschap voor ten hoogste negentig dagen.

Beslissingen niet openbaar

Beslissingen van de Ereraad zijn niet openbaar. Als uitzondering op deze regel kan de Ereraad beslissen dat de uitspraak in afschrift aan het bestuur van de KNMvD wordt gezonden of dat deze wordt gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde. Tot slot heeft een gegrond verklaarde klacht tot consequentie dat het desbetreffende lid zich nadien niet meer kandidaat kan stellen voor het bestuur van de KNMvD of voor de Ereraad.

 

Geschillenbeslechting

De Ereraad beslecht ook geschillen tussen leden onderling, (groeps)bestuurder(s)/platformbestuurder(s) en/of (medewerkers van) het bureau van de KNMvD. Een geschil kan slechts aan de Ereraad worden voorgelegd nadat partijen met elkaar hebben vastgesteld dat zij het niet eens kunnen worden.

Dit kan gaan om bijvoorbeeld geschillen over de interpretatie van een kwaliteitsrichtlijn, geschillen over of de toepassing van bepalingen uit het huishoudelijk reglement, een geschil over het betalen van de contributie, of een geschil over de uitleg van afspraken die leden onderling hebben gemaakt over concurrentie en acquisitie in de regio.

 

Arbitrages

Tot slot is de Ereraad bevoegd op verzoek van partijen gezamenlijk arbiters te benoemen. Meestal is de basis hiervoor gelegen in de associatieovereenkomst die partijen met elkaar hebben gesloten. Niet alle partijen bij die overeenkomst hoeven lid te zijn van de KNMvD.

Zodra het verzoek van één van de partijen is ontvangen, zoekt de Ereraad arbiters die qua achtergrond aansluiten bij het voorliggende geschil tussen partijen. De arbiters gezamenlijk heten een Scheidsgerecht. Het Scheidsgerecht wordt altijd voorgezeten door een jurist. Dit is in de meeste gevallen een (oud)advocaat. Daarnaast zal er altijd een dierenartsarbiter deel uitmaken van het Scheidsgerecht. De derde arbiter zal accountant, jurist of dierenarts zijn. Na het benoemen van de arbiters stopt de bemoeienis van de Ereraad.

 

Tot slot

Anders dan de naam lijkt te suggereren is de Ereraad niet ingesteld voor ‘ereleden’, maar is de Ereraad hèt intercollegiaal rechtsprekend, toezichthoudend en toetsend orgaan van de KNMvD, waar leden terecht kunnen indien zij vermoeden dat een ander heeft gehandeld in strijd met de voor leden van de KNMvD geldende regels en bepalingen.

Suzanne Steegmans is secretaris van de Ereraad. Voor meer informatie of vragen over de Ereraad kunt u contact opnemen via ereraad@knmvd.nl.

 

Behandeling van klachten

Het klaagschrift

  • moet schriftelijk worden ingediend bij de Ereraad;
  • dient naam, adres en woonplaats van klager en verweerder te bevatten;
  • vermeldt de feiten en de gronden (de onderbouwing) waarop de klacht berust.

 

Procedure na ontvangst van de klacht:

  • de voorzitter van de Ereraad kan in overleg met de secretaris de klacht zelfstandig afdoen indien het duidelijk is dat klager niet ontvankelijk is;
  • in elk ander geval ontvangt de verweer­der(s) het klaagschrift met het verzoek een schriftelijk verweer in te dienen;
  • het verweerschrift wordt aan de klager gezonden;
  • er kan nog een schriftelijke ronde volgen en/of volgt er een mondelinge behan­deling van de klacht (zitting);
  • tot slot volgt de uitspraak.
Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.