De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, maakt vandaag de eerste richtlijnen voor de Nederlandse dierenartsen openbaar. De KNMvD stelt zich actief op in de maatschappelijke en politieke discussie om antibioticumresistentie tegen te gaan en heeft het initiatief genomen tot veterinaire richtlijnen om dierenartsen te ondersteunen in het terugdringen van het antibioticumgebruik. De richtlijnen van de KNMvD bieden de dierenarts handvatten om antibiotica zo min mogelijk en zorgvuldig in te zetten met evidence based aanbevelingen. Zij dragen bij aan het inzichtelijk maken van het handelen van de dierenarts.

De onderwerpen van de eerste gepubliceerde richtlijnen zijn
• Bacteriële urineweginfecties bij hond en kat (link naar richtlijn)
• Antimicrobiële middelen bij het droogzetten van koeien (link naar richtlijn)

De richtlijnen van de KNMvD zijn opgesteld voor en door dierenartsen vanuit de praktijk en wetenschap. Deze richtlijnen geven de professionele standaard weer voor alle dierenartsen en helpen bij bepaalde overwegingen en het maken van beslissingen. Zij vertalen het best beschikbare bewijs naar de praktijk. De richtlijnen dragen zo bij aan kwalitatief goede veterinaire zorg die oog heeft dierenwelzijn, inclusief diergezondheid, volksgezondheid en milieu. "En hiermee wordt de helderheid rondom veterinair handelen bevorderd en de kwaliteit vergroot," aldus Voorzitter Ludo Hellebrekers. Feitelijk geven de richtlijnen invulling aan de open norm in de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde.

De richtlijnen van de KNMvD worden ondersteund door de overheid. Het ministerie van Economische Zaken subsidieert de ontwikkeling van tien richtlijnen voor dierenartsen. Deze richtlijnen zijn de eerste in een reeks van 25 richtlijnen. Op het KNMvD-jaarcongres 4 oktober jl. gaf minister Schippers aan de komst van de richtlijnen toe te juichen. De sectorale partners ondersteunen de richtlijnen van de KNMvD omdat zij bijdragen aan het terughoudend en zorgvuldig inzetten van antibiotica.

Een richtlijn vormt geen wettelijk voorschrift, maar beschrijft de meest actuele aanpak van een aandoening. Afhankelijk van de patiënt en de situatie kan een dierenarts op basis van professionele autonomie afwijken van een richtlijn. Soms is dit zelfs noodzakelijk.
Na vaststelling door het KNMvD-bestuur 7 januari 2014 zullen de richtlijnen gelden als het juridisch toetsingskader, zoals dat ook in de humane sector gebeurt. De toezichthouders nemen dan de geldende richtlijnen mee in hun beoordelingen.

Einde persbericht

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perscoördinator van de KNMvD, via 06-22996097.

KNMvD
Postbus 421
3990 GE Houten
Tel.: 030 63 48 900
Fax: 030 63 48 909

De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema’s op het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid en milieu. De KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijke verantwoord uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar interdisciplinaire samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg en communicatie op alle aspecten van de gezondheidszorg voor dier en mens.