Leefbaarheid

Omvangrijke veehouderij heeft gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. In veerijke gebieden ontstaat verkeersdruk, stankoverlast en er kan sprake zijn van gezondheidseffecten. Provincies hebben op dit moment echter niet voldoende mogelijkheden om omwille van de leefbaarheid te kunnen sturen op de omvang van de veehouderij in de regio. Met het interimwetsvoorstel veedichte gebieden kunnen in specifieke gebieden regels worden gesteld aan het aantal dieren op een veehouderij.

Invoering Omgevingswet

Het wetsvoorstel loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Dit is één wet, die alle wetten op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt en volgens planning in 2019 van start gaat. Na de invoering zal de interimwet veedichte gebieden opgaan in de regelgeving van de Omgevingswet.

De internetconsultatie van de wet loopt van 11 april tot 23 mei 2017. Eind juni is een bestuurlijk overleg met VNG en IPO over de resultaten van de consultatie en wordt in het kabinet besproken of het wetsvoorstel kan worden voorgelegd aan de Raad van State.