Duidelijke benchmark en focus op ‘veelgebuikers en voorschrijvers’ moet antibioticagebruik verder laten dalen

Op 14 juni publiceerde de SDa de jaarcijfers over het antibioticagebruik in de veehouderij in 2017. Deze cijfers laten zien dat het gebruik in de meeste sectoren verder is gedaald. Dat is wederom een knappe prestatie van veehouders en dierenartsen! Dat de verkoopcijfers over 2017 desondanks een lichte stijging laten zien komt volgens de SDa door voorraadvorming en normale variatie in gebruik. Verdere antibioticareductie zal, aldus de SDa, ook vooral bereikt worden door extra aandacht voor bedrijven met een structureel hoog gebruik.

Verder laten de cijfers zien dat in een aantal diersectoren de spreiding in het gebruik verder verkleind is. Dat geeft aan dat er in die sectoren inmiddels een verantwoorde balans tussen diergezondheid en antibioticagebruik ontstaat. Voor de SDa is dat aanleiding om het huidige niveau van die benchmarkwaarden te stabiliseren. Voor sectoren waar die balans nog niet het geval is (deel vleeskalversector, kalkoenen en speenbiggen) stelt de SDa voorlopige benchmarkwaarden vast. Nieuw is dat er in het signaleringsgebied nog slechts twee categorieën gelden: het actie- (rood) en het streefgebied (groen). Dat kan dus inhouden dat bedrijven die voorheen in het signalerings- of streefgebied vielen nu toch in actie moeten komen. De nadruk van deze actie zal komen te liggen bij bedrijven met een structureel hoog gebruik en/of dierenartsen die structureel veel voorschrijven. De SDa adviseert de sectoren om voor deze bedrijven met een strenger maatregelenpakket te komen.

De komende tijd zullen overheid, SDa, sectoren en de KNMvD met elkaar overleggen hoe men de benchmarkwaarden in de praktijk kunnen vertalen naar nieuwe en realistische reductiedoelstellingen. Die zullen per sector worden vastgesteld waarbij dan ook de uitkomsten uit de KSF-onderzoeken zijn betrokken.

Lees hier het bericht van 14 juni 2018 van de De Autoriteit Diergeneesmiddelen.