Ledenraad

De ledenraad van de KNMvD bestaat tot eind 2018 uit negentien natuurlijke personen die door en uit gewone leden van de Maatschappij worden gekozen. In 2019 vervalt de ledenraad en is er een Raad van Afgevaardigden.

“Gewone leden” zijn stemgerechtigde leden binnen de vereniging. Een ledenraadslid zit zonder last of ruggenspraak in de ledenraad om het algemeen belang van de beroepsgroep te dienen. Om de drie jaar vinden de ledenraadsverkiezingen plaats.

De KNMvD-ledenraad heeft als taak het strategisch beleid goed te keuren en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur. Jaarlijks zijn er ten minste vier vaste overlegmomenten tussen het bestuur en de ledenraad. Naast andere in de statuten en reglementen aan hem opgedragen taken is de ledenraad in het bijzonder belast met:

  • het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan;
  • het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting;
  • het goedkeuren van de hoogte van de contributies;
  • het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde strategisch beleid;
  • het vaststellen van het financieel jaarverslag;
  • het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.

Momenteel hebben de volgende leden zitting in de ledenraad van de KNMvD:

dhr. dr. S.J. van Beurden
dhr. drs. S.F.A. Claessens
dhr. dr. D.G. Groothuis
dhr. M. Jansen MSc, BA
dhr. drs. R.B. Jansen DVM CPV
mevr. dr. H.M. Knijn
dhr. drs. T. Kreuger
mevr. drs. A.M. Kroekenstoel
dhr. drs. J.H. Meijer
dhr. drs. M.H.W. Moonen
dhr. drs. G.H. Moorman
dhr. drs. I.J. Muller
mevr. dr. H.A. Nodelijk
dhr. drs. V.S. Shankar
dhr. dr. A..J. de Smit
dhr. drs. T.G. van der Vuurst
mevr. drs. J.M.D. Wieman
mevr. drs. M.A.M. Zonderland-de Graaff