Momenteel hebben de volgende leden zitting in de ledenraad van de KNMvD:

Anton Beijer 
Teus Kreuger
Annemarie Wieman 
Annemarie Kroekenstoel 
Maurice Moonen
Ivo Muller 
Tine van Werven 
Astrid Rijkenhuizen 
Jan Hulsen 
Peter Klaver 
Merijn Jansen 
Vinod Shankar 
Christiaan Zuiderduin
Ariane Benedictus-van Rossem
Hiemke Knijn 
Marriëtte Zonderland-de Graaff
Dick Groothuis
Ruurd Jorritsma
Geert Moorman

De ledenraad van de KNMvD bestaat uit negentien natuurlijke personen die door en uit gewone leden van de Maatschappij worden gekozen. “Gewone leden” zijn stemgerechtigde leden binnen de vereniging. Een ledenraadslid zit zonder last of ruggenspraak in de ledenraad om het algemeen belang van de beroepsgroep te dienen. Om de drie jaar vinden de ledenraadsverkiezingen plaats.

De KNMvD-ledenraad heeft als taak het strategisch beleid goed te keuren en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur. Jaarlijks zijn er ten minste vier vaste overlegmomenten tussen het bestuur en de ledenraad. Naast andere in de statuten en reglementen aan hem opgedragen taken is de ledenraad in het bijzonder belast met:

  • het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan;
  • het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting;
  • het goedkeuren van de hoogte van de contributies;
  • het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde strategisch beleid;
  • het vaststellen van het financieel jaarverslag;
  • het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.