In mei 2018 vindt de ledenraadsverkiezing plaats. Eens in de drie jaar wordt de nieuwe ledenraad gekozen (conform artikel 17.8 van de statuten van de KNMvD). De ledenraad bestaat uit negentien natuurlijke personen die door en uit gewone leden van de Maatschappij worden gekozen. ‘Gewone leden’ zijn stemgerechtigde leden binnen de vereniging. We streven naar een zo breed mogelijke samenstelling van de ledenraad waarin we zowel bekend als nieuw talent de ruimte willen geven.

 

Waar moet een kandidaat aan voldoen?

Alleen gewone leden kunnen als lid van de ledenraad worden benoemd. Daarbij geldt voor ieder (potentieel) lid van de ledenraad dat deze:

a)       gedurende een periode van vijf jaar voorafgaande aan de kandidaatstelling niet aantoonbaar strijdig heeft gehandeld met de Code voor de Dierenarts;

b)      niet is betrokken (geweest) bij een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure die op enigerlei wijze verband houdt met de diergeneeskunde, op grond waarvan hij/zij mogelijk niet geschikt dan te veel geschaad is om de veterinaire beroepsgroep te vertegenwoordigen in de ledenraad van de KNMvD;

c)       geen deel uitmaakt van het bestuur, de ereraad of medewerker van het verenigingsbureau van de KNMvD;

d)      geen deel uitmaakt van een groepsbestuur of platformbestuur van de KNMvD (deze situatie dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de ingang van de diens lidmaatschap van de ledenraad te worden opgeheven).

 

Op verzoek van de directeur zal de ereraad oordelen of de kandidaten voor de ledenraad voldoen aan hetgeen onder sub a staat vermeld.


Wat houdt het lidmaatschap van de ledenraad in?
Een ledenraadslid zit zonder last of ruggenspraak in de ledenraad om het algemeen belang van de beroepsgroep te dienen. De ledenraad en het bestuur komen vier maal per jaar bijeen, conform de strategische beleidscyclus. De bijeenkomsten met het bestuur nemen meestal een dagdeel in beslag (exclusief voorbereidingstijd). Daarnaast kan een lid van de ledenraad zich persoonlijk oriënteren in den lande, bijvoorbeeld bij bijeenkomsten en evenementen. Van een lid wordt verwacht dat hij/zij  aanwezig is bij de ledenraadsvergaderingen.

Ter voorbereiding op het lidmaatschap van de ledenraad biedt de KNMvD de nieuwe ledenraadsleden een kadercursus aan waarin zaken als verenigingsrecht, verenigingsstructuur, rol toezichthouder, begroting en financieel jaarverslag aan de orde komen.

 

De bevoegdheden van de ledenraad.

De KNMvD kent een ledenraad met als taak het strategisch beleid te bepalen en op basis daarvan toezicht uit te oefenen op het bestuur. In de overlegmomenten zijn zowel het bestuur als de ledenraad  gebonden aan een min of meer vaste agenda die is gebaseerd op de strategische beleidscyclus. Naast andere in de statuten en reglementen aan haar opgedragen taken is de ledenraad in het bijzonder belast met:

 

 • het goedkeuren van het jaarlijks geactualiseerde strategisch meerjarenplan en het daarvan afgeleide jaarplan;
 • het goedkeuren van de daarop gebaseerde begroting;
 • het vaststellen van de hoogte van de contributies;
 • het goedkeuren van het in het afgelopen boekjaar gevoerde strategisch beleid;
 • het goedkeuren van het financieel jaarverslag;
 • het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden.

 

Kandidaatstelling en verkiezingen

U kunt uw kandidaatstelling (bij voorkeur digitaal) voorzien van pasfoto, (vereist: minimaal 1 MB), korte motivatie en een beknopt curriculum vitae, richten aan mevrouw mr. A.E.S. Mogony, directeur van de KNMvD, per email: s.mogony@knmvd.nl of per post: Postbus 421, 3990 GE HOUTEN.

De kandidaatstelling voor de ledenraadverkiezing is open vanaf maandag 1 januari 2018. De kandidaten krijgen de gelegenheid zich te presenteren in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van mei 2018 (deadline aanlevering kopij is 16 april 2018). De stemgerechtigde KNMvD-leden kunnen hun stem uitbrengen (stemformulier) tussen maandag
07 mei en maandag 28 mei 2018 tot 12.00 uur. De uitslag wordt bekend gemaakt op 31 mei 2018. De eerste bijeenkomst van de ledenraad in nieuwe samenstelling vindt plaats op 26 juni 2018.

Kandidaatstelling en verkiezingen

U kunt uw kandidaatstelling (bij voorkeur digitaal) voorzien van pasfoto, (vereist: minimaal 1 MB), korte motivatie en een beknopt curriculum vitae, richten aan mevrouw mr. A.E.S. Mogony, directeur van de KNMvD, per email: s.mogony@knmvd.nl of per post: Postbus 421, 3990 GE HOUTEN.

De kandidaatstelling voor de ledenraadverkiezing is open vanaf maandag 1 januari 2018. De kandidaten krijgen de gelegenheid zich te presenteren in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van mei 2018 (deadline aanlevering kopij is 16 april 2018). De stemgerechtigde KNMvD-leden kunnen hun stem uitbrengen (stemformulier) tussen maandag
07 mei en maandag 28 mei 2018 tot 12.00 uur. De uitslag wordt bekend gemaakt op 31 mei 2018. De eerste bijeenkomst van de ledenraad in nieuwe samenstelling vindt plaats op 26 juni 2018.

Tijdpad verkiezingen ledenraad in 2018:

 

 • Kandidaatstelling verkiezing ledenraad                                       
 • Toetsing kandidaten door ereraad                                                       
 • Aanleveren kopij ten behoeve van bekendmaking kandidaten in TvD van mei 
 • Digitale/analoge verkiezingsperiode                                                                                                
 • Bekendmaking verkiezingsuitslag   
 • Eerste ledenraadsvergadering in de nieuwe samenstelling