Veterinaire samenwerking in Europa

Op donderdag 23 mei vinden de Europese verkiezingen plaats. Daarbij gaat het vooral om grote vragen, zoals of we meer of minder Europa nodig hebben om thema’s als klimaat, migratie en veiligheid aan te pakken. In eerste instantie lijken deze verkiezingen misschien niet direct van betekenis voor uw dagelijkse werk als dierenarts. Maar dat is niet terecht. Veel besluiten die in Brussel genomen worden raken ook de Nederlandse dierenarts, denk aan de regels rondom diergeneesmiddelen of de georganiseerde dierziektebestrijding. En ook de discussie over de invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is van groot belang voor landbouwhuisdierenartsen. Kortom, ook in Brussel zijn veterinaire belangen te verdedigen!

Om de positie van dierenartsen binnen Europa te bevorderen is de Federatie van Dierenartsen in Europa (FVE) opgericht. De FVE verenigt dierenartsenorganisaties uit 39 Europese landen.  Via de KNMvD heeft ook Nederland een stem binnen de FVE en dus in Europa. Als KNMvD-lid zorgt u er dus voor dat uw belangen ook op Europees niveau behartigd worden.

Maar wat doet die FVE nu eigenlijk?

Ten eerste zit de FVE namens ons aan tafel bij de Europese Commissie en het Europees Parlement om mee te praten over diergezondheid, dierenwelzijn en veterinaire volksgezondheid. De FVE neemt op basis van wetenschappelijke kennis en dankzij de expertise van haar leden standpunten in op belangrijke veterinaire thema’s en draagt die uit. Ook informeert de FVE stakeholders en het publiek over ons vak. In aanloop naar de verkiezingen stelde de FVE een manifest op voor het nieuwe  Europees Parlement. Daarin geven zij namens de Europese dierenartsen aan waar de komende jaren de  prioriteiten zouden moeten liggen:

One Health en duurzaamheid:

Ondersteun ons bij het bewaken van diergezondheid, dierenwelzijn en volksgezondheid, met een minimale impact op het milieu.

Volksgezondheid en voedselveiligheid:

Zorg voor adequate wetgeving, handhaving en infrastructuur zodat we volksgezondheid en voedselveiligheid kunnen beschermen.

Antibioticaresistentie:

Stel ons in staat om de effectiviteit van antibiotica te bewaren door het verbeteren van preventieve maatregelen tegen (dier)ziekten en het verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen.

Onderwijs & onderzoek:

Bevorder de kwaliteit van het veterinair onderwijs en – onderzoek zodat dierenartsen aan de hoge eisen voor veterinaire zorg en -dienstverlening kunnen blijven voldoen.

Toegang tot diergeneesmiddelen:

Biedt ons eenvoudige toegang tot diergeneesmiddelen die geregistreerd zijn in andere EU-landen en neemt maatregelen zodat ook in afgelegen landelijke gebieden veterinaire zorg beschikbaar blijft.

Manifesto European Elections 2019 

Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die alleen door samenwerking binnen Europa gerealiseerd kunnen worden! Dat is ook de insteek van Henk Jan Ormel, de eerste Nederlandse dierenarts die zich verkiesbaar heeft gesteld voor het Europees Parlement

Meer informatie over de inzet van de FVE op het gebied van diergeneesmiddelen:

Diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.