Virale aandoening “peste des petits ruminants” PPR (vrij vertaald: kleine herkauwerspest) vastgesteld bij schapen en geiten in Bulgarije. Dit is de eerste keer dat deze aandoening is vatgesteld in een EU-lidstaat.  Er zijn diverse quarantaine en ruimingsacties uitgevoerd. PPR is endemisch in veel landen van Afrika, het Midden-Oosten en Azië. De ziekte is niet eerder vastgesteld binnen de EU.

Algemene informatie aangaande PPR
Peste des petits ruminants (PPR, kleine herhauwers pest) in Bulgarije in de regio Yambol in Bulgarije
PPR is een zeer besmettelijke virale aandoening die met name bij schapen en geiten voorkomt. De ziekte wordt overgedragen via direct contact. PPR heeft een incubatietijd van 3-10 dagen. Dieren scheiden het virus al uit vóórdat zij symptomen vertonen. De ziekte kan zich daarom ook snel verspreiden via dierbewegingen en transporten. Klinische verschijnselen zijn: plotselinge hoge koorts, algemene ziekteverschijnselen, rusteloosheid, dorre vacht, droge neus, minder trek in voer, (pussige) uitvloeiing uit de neus, wonden op neus, tong en bek, diarree en ademhalingsproblemen. Drachtige dieren kunnen aborteren ten gevolge van het virus. De morbiditeit en de mortaliteit ten gevolge van pest bij kleine herkauwers kan zeer hoog zijn, met name in gebieden waar die ziekte zich voor het eerst voordoet, en kan ernstige economische gevolgen voor de landbouwsector hebben. Besmette dieren zonder specifieke weerstand tegen PPR worden bijna allemaal ziek (ongeveer 90%) en 50% tot 80% van de besmette dieren sterven. Sterfte treedt op binnen vijf tot tien dagen door uitdroging en verhongering. Geiten zijn gevoeliger voor PPR dan schapen. In alle gevallen geldt dat jonge dieren heftiger worden getroffen dan oudere dieren. Ook runderen en varkens kunnen besmet worden met PPR-virus. Hier verloopt de ziekte vaak subklinisch (onopgemerkt). Mensen kunnen niet besmet worden met het PPR-virus. PPR is endemisch in veel landen van Afrika, het Midden-Oosten en Azië. De ziekte is niet eerder vastgesteld binnen de EU.

Maatregelen
Er zijn direct maatregelen getroffen om te uitbraak niet verder te laten verspreiden. In een besluit van de Europese Commissie zijn tijdelijke beschermende maatregelen vastgesteld, van toepassing op kleine herkauwers, sperma, eicellen en embryo’s van die dieren, en bepaalde producten van die dieren. Hierbij is Richtlijn 92/11/EEG gevolgd.

• Bulgarije verbiedt de verzending van kleine herkauwers en sperma, eicellen en embryo’s van kleine herkauwers vanuit de regio Yambol naar andere delen van Bulgarije, andere lidstaten en derde landen.
• Bulgarije verbiedt het buiten de regio Yambol in de handel brengen van de volgende producten van kleine herkauwers die afkomstig zijn uit de regio Yambol:
o Vers vlees
o Gehakt en vleesbereidingen die zijn vervaardigd uit vers vlees
o Vleesproducten en behandelde magen, blazen en darmen voor menselijke consumptie die zijn geproduceerd uit vers vlees (andere dan die welke overeenkomstig bijlage III bij Richtlijn 2002/99/EG van de Raad (7) een behandeling hebben ondergaan om bepaalde risico’s voor de diergezondheid te elimineren)
o Rauwe melk en zuivelproducten (andere dan die welke een behandeling hebben ondergaan in hermetisch gesloten recipiënten met een F0-waarde van 3,00 of meer, zoals beschreven in bijlage III bij Richtlijn 2002/99/EG)
o Niet verwerkte dierlijke bijproducten
o Producten die één of meer van deze genoemde goederen bevatten

Dit besluit is van toepassing tot en met 23 december 2018.

De Bulgaarse autoriteiten hebben naast het bovenstaande zelf de volgende maatregelen getroffen:
• Ruimen en vernietigen van de dieren in de getroffen bedrijven (23 juni)
• Preventief ruimen en vernietigen van alle andere kleine herkauwers in het dorp Voden (enkel hobbydieren, geen andere professionele bedrijven aanwezig). Hiermee is 25 juni gestart.
• Er is een 3km beschermings- en een 10km toezichtsgebied ingesteld (BT-gebied).
• Klinisch onderzoek en bemonstering binnen het BT-gebied
• Klinisch onderzoek en bemonstering in dorpen langs de grens met Turkije

Risico voor Nederland
In 2017 en 2018 (tot nu toe) heeft er geen bilaterale handel plaatsgevonden tussen Nederland en Bulgarije in levende kleine herkauwers en producten hiervan. Daarmee lijkt het risico voor Nederland vooralsnog klein.
Voor transport van levend vee geldt er nog steeds een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting (R&O) bij binnenkomst in Nederland.