Voedselveiligheid heeft voor NVWA prioriteit in 2019

In het jaarplan 2019 geeft de NVWA aan waar in 2019 de prioriteiten liggen. De grootste nadruk zal komend jaar liggen bij voedselveiligheid. Daar zal de NVWA meer dan de helft van de beschikbare capaciteit aan besteden. Andere onderwerpen waar de NVWA zich op zal richten zijn dierenwelzijn en internethandel. Specifiek voor dierenartsen heeft de NVWA aangegeven dat er ook in 2019 weer aandacht zal zijn voor de ‘vierkantsvergelijking’.

Voedselveiligheid

Het toezicht van de NVWA op voedselveiligheid gaat verder dan uitsluitend het toezicht op levensmiddelen die aan consumenten worden verkocht. Ook het toezicht op bijvoorbeeld antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces, dierlijke bijproducten en de productie van levensmiddelen draagt er aan bij dat ons voedsel veilig is. Daarbij let de NVWA op een gelijk speelveld en wil daarin ook de eigen verantwoordelijkheid van de sector benadrukken. De NVWA vraagt burgers en bedrijven om risico’s bij hen te melden, met als doel de veiligheid te bewaken en te vergroten.

Dierenwelzijn

Zowel voor landbouwhuisdieren als voor gezelschapsdieren heeft de NVWA verschillende speerpunten benoemd. Bij pluimveebedrijven wordt gelet op de eisen ten aanzien van licht, stalklimaat, droog en rul strooistel en voldoende ruimte voor de dieren. In de varkenshouderijsector zal de NVWA kijken naar de beschikbaarheid van hokverrijking en de voorwaarden ten
aanzien van couperen van varkensstaarten. Ook het welzijn bij de aanvoer en het doden van dieren in het slachthuis heeft prioriteit. Daarbij wordt ook cameratoezicht ingezet. Tot slot zal de NVWA zich inzetten om het aantal bedrijven met structurele dierenwelzijnsproblemen te verminderen. Bedrijven met hoge sterftepercentages onder jongvee (kalveren en geiten) zijn daarvoor indicatief.

Internethandel

De NVWA wil in 2019 meer grip krijgen op illegale internethandel in onder andere diergeneesmiddelen. Een ander speerpunt dat hiermee samenhangt is de illegale import van diergeneesmiddelen.

Vierkantsvergelijking

Na eerdere controles op de uitvoering van de ‘vierkantsvergelijking’ gaat de NVWA hiervoor in 2019 opnieuw dierenartsenpraktijken bezoeken. Dierenartsen zijn op grond van artikel 5.17 van de Regeling diergeneesmiddelen verplicht om ten minste éénmaal per kalenderjaar een nauwkeurige controle van de administratie uit te voeren en een vergelijking te maken van de ontvangen en afgeleverde diergeneesmiddelen met de aanwezige voorraden. Hiervan moet een verslag gemaakt zijn dat in elk geval de geconstateerde verschillen bevat. Deze vierkantsvergelijking geldt voor de hele apotheek (alle RegNL diergeneesmiddelen voor alle diersoorten).

Meer informatie over de vierkantsvergelijking vindt u hier.

NVWA_procentuele_urenverdeling

De NVWA heeft twee opdrachtgevers: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op basis van eigen risico-inschattingen en de beleidsprioriteiten van de opdrachtgevers, stelt de NVWA jaarlijks een jaarplan op met daarin de belangrijkste toezichtresultaten. Het jaarplan 2019 is door de ministers van LNV en VWS aan de Tweede Kamer aangeboden.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen