Elk jaar krijgt de KNMvD veel vragen over welk percentage gebruikt kan worden voor de jaarlijkse loonsverhogingen voor medewerkers in de dierenartsenpraktijk.

De partijen BPW (voor de werkgevers), BPL ( voor de dierenartsen in loondienst), Vedias, CNV en FNV ( voor de assistentes) maken hierover jaarlijks afspraken die worden vastgelegd in de cao voor dierenartsen en de cao voor dierenartsassistenten. Zodra deze afspraken zijn vastgelegd kunnen wij daarover communiceren met onze leden.

Er zijn diverse mogelijkheden om loonsverhoging aan medewerkers toe te kennen;
1. Periodieke loonsverhoging voor de individuele medewerker
2. A. Collectieve loonsverhoging vanuit de cao
B. Collectieve loonsverhoging niet cao volgend

1. Periodieke loonsverhoging voor de individuele medewerker
De cao voor dierenartspraktijken geeft voor de periodieke loonsverhoging een percentage van 3% aan voor dierenartsassistenten en een percentage van 4% voor dierenartsen in loondienst.

2a. Collectieve loonsverhoging vanuit de cao
Genoemde partijen stellen samen naast de loonsverhoging ook secundaire arbeidsvoorwaarden vast. Een cao wordt meestal voor een of twee jaar vastgesteld, maar is afhankelijk van de afspraken die tussen de cao partijen worden gemaakt.

Op dit moment is er nog geen definitief akkoord bereikt tussen de partijen over de nieuwe cao voor dierenartsen. Voor de assistenten is een tweejarige cao afgesproken.
Voor de assistenten is deze op 2% vastgesteld.
Zodra de cao voor dierenartsen voor akkoord bevonden is door de achterban van de BPW en de BPL zullen BPW en BPL de nieuwe afspraken bekend maken.

Voor dierenartsen die de cao volgen, geldt dat zij het percentage aan loonsverhoging dienen toe te passen conform de cao.

2b. Collectieve loonsverhoging niet cao volgend
De cao voor dierenartspraktijken is (nog) niet algemeen verbindend verklaard. Werkgevers zijn, wanneer zij geen lid zijn van BPW, niet verplicht om de cao en afspraken die hieruit voortvloeien te volgen. Een werkgever die niet aangesloten is bij BPW kan geen rechten kan ontlenen aan de cao en kan geen regels toepassen die afgesproken zijn in de cao en afwijkend zijn van de wet. Dit geldt ook voor de werknemer die niet aangesloten is bij een van de werknemerspartijen. De andere mogelijkheid om naast de periodieke loonsverhoging een collectieve loonsverhoging toe te kennen voor alle medewerkers binnen de dierenartspraktijk is om aan te haken bij het percentage voor de verhoging van cao-lonen vastgesteld door Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Groei economie volgens het CBS 2017
Volgens het CBS groeide de economie (BBP) in het derde kwartaal van dit jaar met 0,4% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. In het tweede kwartaal kwam de groei van de economie nog uitzonderlijk hoog uit op 1,4 %. Daarnaast blijkt uit cijfers van het CBS dat de inflatie licht stijgt van 1,3% in oktober naar 1,5% in november. De CAO-lonen stegen in Nederland over het jaar 2017 met gemiddeld 1,5%, iets minder dan in 2016 toen dit 1,8% was.