Diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer

Nieuwe EU regels voor diergeneesmiddelen en gemedicineerd voer:
wat verandert er?

Na jaren onderhandelen heeft de EU in begin van dit jaar twee nieuwe verordeningen aangenomen. De maatregelen hebben betrekking op diergeneesmiddelen en gemedicineerd diervoer en zullen vanaf 28 januari 2022 binnen de hele EU van kracht worden.

Via de Federation of Veterinarians of Europe (FVE) en via het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij heeft de KNMvD er voor gezorgd dat deze regels aansluiten bij de huidige diergeneesmiddelenwetgeving in Nederland. Waar mogelijk hebben we geprobeerd de positie van de dierenarts zoveel mogelijk versterken. De nieuwe regels vervangen bestaande EU wetgeving. De nadruk ligt op een betere beschikbaarheid en het zorgvuldig toepassen van diergeneesmiddelen en op het terugdringen van antibioticaresistentie. Maar wat betekent dit straks voor de Nederlandse dierenarts in de praktijk? Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Een recept voor diergeneesmiddelen, uitgegeven door een dierenarts, is vanaf 2022 binnen de hele EU geldig. De hoeveelheid op het voorschrift mag niet meer zijn dan noodzakelijk is voor de behandeling.
  • De inzet van de cascade, wanneer er bij onaanvaardbaar lijden geen geregistreerd diergeneesmiddel beschikbaar is, wordt flexibeler. Het gebruik van diergeneesmiddelen uit andere EU-lidstaten wordt makkelijker. In sommige gevallen kunnen onder voorwaarden ook middelen van derde landen gebruikt worden. Voor de toepassing van antibiotica zijn restricties mogelijk.
  • Er komt een centrale EU database van alle geregistreerde diergeneesmiddelen die makkelijk toegankelijk is voor dierenartsen. Het melden van bijwerkingen (farmacovigilantie) wordt eenvoudig en het digitaal melden wordt gebruikersvriendelijk.
  • De online verkoop van diergeneesmiddelen is alleen toegestaan voor diergeneesmiddelen zonder recept. Lidstaten kunnen voor hun eigen grondgebied een uitzondering maken. Online apotheken moeten gemonitord en gecertificeerd worden en zijn voorzien van een geldig EU logo.
  • Bepaalde humaan kritische antibiotica kunnen worden uitgezonderd van veterinair gebruik. De Europese Commissie zal naar verwachting een lijst opmaken. Preventief en metaphylactisch gebruik van antibiotica is alleen toegestaan in uitzonderingsgevallen.
  • De landelijke monitoring van het gebruik antibiotica (in de veehouderij) wordt verplicht.
  • Het adverteren voor voorschriftplichtige diergeneesmiddelen in de lekenpers wordt verboden. Lidstaten kunnen het adverteren van vaccins voor veehouders toestaan.
  • Voor gemedicineerd diervoer is een recept van een dierenarts nodig. Het recept is twee weken geldig en mag niet meer dan één soort antibioticum bevatten. Preventief gebruik is verboden, metaphylactisch gebruik is alleen onder voorwaarden toegestaan.
  • Geïmporteerde dieren en dierlijke producten mogen geen groeibevorderende of humaan kritische antibiotica bevatten

De komende jaren zullen deze bepalingen uit de nieuwe EU verordeningen in de Nederlandse wetgeving worden overgenomen. Het gehele pakket zal vervolgens in 2022 van kracht worden. Veel van de nieuwe EU bepalingen zijn al in onze eigen Wet Dieren opgenomen en hoeven niet aangepast te worden. Voor de nieuwe regels zal gekeken worden hoe die in de Nederlandse situatie kunnen worden ingepast. De KNMvD is vanzelfsprekend nauw bij dit proces betrokken.

De FVE heeft een mooi overzicht gemaakt van de belangrijkste veranderingen voor de praktijk:

EU regels diergeneesmiddelen EU regels diergeneesmiddelen - wat verandert er

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen