Privacy

Privacyverklaring van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

Wie wij zijn

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, hierna KNMvD,
Statutair gevestigd te Utrecht,

Geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 40477835

Feitelijk gevestigd te De Molen 94, 3995 AX  HOUTEN.

De KNMvD hecht grote waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit geldt zowel voor de gegevens van onze leden als voor de gegevens van anderen die met ons in contact zijn. Waar het de verwerking van uw persoonsgegevens betreft, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leidend. Via deze privacyverklaring willen we toelichten hoe uitvoering wordt gegeven aan de AVG.

Hoe kunt u ons bereiken?

Als u vragen heeft over het verwerken van persoonsgegevens door de KNMvD kunt u op de volgende manier contact met ons opnemen:

Per e-mail: info@knmvd.nl

Per post: KNMvD, De Molen 77, 3995 AW  HOUTEN

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en waarom doen wij dit?

De gegevens die wij van u verzamelen verstrekt u ons zelf. De verwerkingsgrondslag is/zijn de overeenkomst(en) die u met ons sluit. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van een correcte ledenadministratie en/of het uitvoeren van uw abonnement op het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en/of uw aanmelding voor een door ons georganiseerd dan wel een door ons in samenwerking/opdracht van een derde verzorgd evenement en/of het gebruik van door ons aangeboden diensten zoals informatievoorziening, de jaarboekapp en dierenarts.nl. Wij verzamelen geen gegevens door middel van profilering, aankoop van derden, eigen onderzoek. Wel krijgt u bij het aangaan van een lidmaatschap een Uniek Dierenarts Nummer (UDN). Ook dierenartsen die geen lid zijn kunnen een UDN aanvragen.

Uitsluitend dierenartsen kunnen lid worden van de KNMvD. Sommige persoonsgegevens hebben daarom als doel om vast te stellen of u daadwerkelijk dierenarts bent. Dit geldt tevens voor het uitvoeren van bestellingen voor dierenpaspoorten die op grond van de wet alleen aan dierenartsen geleverd mogen worden. De verwerkingsgrondslag hiervoor is dus een wettelijke verplichting.

Voorletters Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten, Bevoegdheid vaststellen
Voornaam Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten, Bevoegdheid vaststellen
Tussenvoegsel Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten, Bevoegdheid vaststellen
Achternaam Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten, Bevoegdheid vaststellen
Geslacht Bevoegdheid vaststellen, Juiste aanspreekvorm
Geboortedatum Bevoegdheid vaststellen, Contributie vaststellen
Land Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten, Bevoegdheid vaststellen
Postcode Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten
Huisnummer Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten
Straat Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten
Woonplaats Ledenadministratie, TvD, Evenementen, Diensten
Telefoon Controle bestelling dierenpaspoorten, uitvoering klachtenreglement, Informatievoorziening, Diensten
E-mailadres Informatievoorziening, Ledenadministratie, Diensten
Beroeps/Studentgegevens Contributie vaststellen
Afstudeerdatum Bevoegdheid vaststellen, Contributie vaststellen
Kopie diploma Bevoegdheid vaststellen
Praktijknaam en adres Controle bestelling dierenpaspoorten
Inkomensgegevens Uitsluitend bij aanvraag reductielidmaatschap
Bankgegevens Incasso lidmaatschap
D.S.K. lidmaatschap Contributie vaststellen
Foto’s TvD
UDN Uniek Dierenarts Nummer ter identificatie

 

Aan wie worden uw gegevens doorgegeven en waarom doen wij dit?

Gegevens worden uitsluitend doorgegeven/gedeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de betreffende dienstverlening en daarnaast in overeenstemming is met de hierboven beschreven doeleinden.

Om u een exemplaar van het TvD te kunnen versturen, worden uw gegevens verzonden naar de drukker en de postverwerker.

Bij het aangaan van uw lidmaatschap, geeft u toestemming voor het gebruik van gegevens bij de activiteiten die de KNMvD als beroepsvereniging uitvoert en die volgen uit onze doelstelling: het bevorderen van de diergeneeskunde. In dat kader verlenen wij in incidentele gevallen medewerking aan wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt door het leveren van geanonimiseerde gegevens. Voor het vaststellen van deze gegevens en het anonimiseringsproces vragen wij een kostendekkende vergoeding aan de onderzoeker. Dergelijke verzoeken worden alleen gehonoreerd na goedkeuring door het bestuur en de directie van de KNMvD.

In geen geval verkopen wij uw gegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Bent u verplicht om uw gegevens door te geven?

Wij vragen u uitsluitend om gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) die u met ons aangaat, zoals het lidmaatschap. Lid worden vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Uitsluitend dierenartsen kunnen lid worden van de KNMvD. U kunt geen lid worden als u de gevraagde gegevens niet kunt of wilt doorgeven. Wij kunnen dan niet controleren of u bevoegd dierenarts bent. Ditzelfde geldt voor de overige diensten en of evenementen die u bij de KNMvD kunt afnemen of bezoeken.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraging, beperking of het wissen van uw persoonsgegevens. Voor wat betreft de beperking of het wissen van uw persoonsgegevens geldt dat dit kan worden geweigerd indien een andere wettelijke verplichting zich hier tegen verzet. U kunt hiervoor contact opnemen met de KNMvD. Voor onze contactgegevens, kijkt u onder het kopje “Hoe kunt u ons bereiken”.

U krijgt binnen vijf werkdagen een reactie van ons. Indien daar aanleiding toe bestaat, zullen wij u vragen om u aanvullend te identificeren.

Aanvullende toestemming en het intrekken hiervan

Voor een aantal diensten hebben wij uw aanvullende toestemming nodig om uw gegevens te verwerken en te delen. Dit betreft de volgende diensten:

  • Unifiedpost (voorheen Zet-solutions genoemd) / Vetcis / GD/ PE veterinair / PEGD: Op het moment dat u gebruik maakt van Z-login om: gegevens aan te leveren in een door de overheid verplicht gestelde databank en/of uw nascholing te registreren en/of u aan te melden voor een nascholingscursus, dan worden de door u zelf opgegeven persoonsgegevens bij deze instanties geverifieerd via de Z-login.

Mocht u bezwaar hebben tegen het delen van uw gegevens met bovengenoemde partijen, dan kunt u dit kenbaar maken door het sturen van een e-mail, wij zullen in dat geval uw gegevens niet meer delen. Wij respecteren uw keuze maar wijzen u voor de volledigheid nog wel op het feit dat dit gevolgen kan hebben voor de uitvoering van uw beroep.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat u zelf in Mijn profiel de keuze heeft voor de volgende opties:

  • Bezwaar jaarboek
  • Bezwaar derde partijen
  • Niet tonen op KNMvD.nl
  • Niet tonen op Dierenarts.nl
  • Nieuwsbrief

U kunt uw toestemming intrekken door in te loggen op uw profielpagina op de KNMvD-website.

Ook kunt u contact met ons opnemen via de methoden zoals vermeld onder het kopje “Hoe kunt u ons bereiken”.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. We hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

Verwerking derde landen

Uw persoonsgegevens worden binnen de EU verwerkt.

Geautomatiseerde besluitvorming

De KNMvD gebruikt uw gegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het verkeer op de site te analyseren. Met deze cookies kunnen wij en, met uw toestemming, derde partijen content en advertenties aanpassen op basis van uw internetgedrag en profiel. Daarnaast is het dankzij cookies mogelijk informatie te delen via social media. Bepaal zelf welke cookies u goedkeurt. Deze instellingen kunt u altijd aanpassen. Echter kunnen door het uitschakelen van cookies bepaalde onderdelen van de website niet meer optimaal functioneren.

Essentiële cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of verwijderen door uw browser-instellingen te wijzigen, zoals onder het kopje “Cookies beheren” beschreven.

Voorkeurs cookies
Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren. Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren.

Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website worden gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om deze website aan te passen om uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Advertentie cookies
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken, zoals Google en Facebook, waardoor we advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend verschijnt.

Cookies beheren

U kunt onze cookies verwijderen door op de volgende knop te drukken:

U kunt zich tevens afmelden voor het gebruik van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Klacht indienen

Als u een klacht heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u. Mocht u (alsnog) niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres van de Autoriteit Persoonsgegevens is Postbus 93374, 2509 AJ  DEN HAAG.