Werkwijze
De werkwijze van de Ereraad bij de behandeling van klachten en geschillenbeslechting is vastgelegd in het Reglement van Orde van de Ereraad.

Klachten
Klachten kunnen bij de Ereraad worden ingediend door individuele leden, het bestuur en een clusterbestuur. Er kan alleen een klacht worden ingediend tegen een dierenarts die lid is van de KNMvD.

Na ontvangst van een klacht wordt de collega – tegen wie de klacht is gericht – gevraagd of hij/zij schriftelijk verweer wil voeren. Daarna beslist de Ereraad of er nog een schriftelijke ronde (repliek en dupliek) komt en/of een mondelinge behandeling, waarbij klager en beklaagde aanwezig zijn. Een hoorzitting zal worden vastgesteld indien de Ereraad ervan overtuigd is, dat dit wat kan toevoegen aan hetgeen klager en beklaagde schriftelijk al naar voren hebben gebracht. Die hoorzitting biedt de Ereraad soms de mogelijkheid om te onderzoeken of het conflict toch nog op een andere manier kan worden opgelost. De Ereraad kan partijen naar het Dierenartsen Netwerk verwijzen als blijkt dat daarvoor aanleiding is en beide partijen daarvoor voelen.

Naast het indienen van een klacht kunnen leden van de Maatschappij ook mogelijke overtredingen van de Code voor de Dierenarts melden bij de Ereraad.
Op grond van artikel 20 van het Reglement van Orde van de Ereraad kan de Ereraad namelijk ook ambtshalve zaken die, op een andere manier dan via een klacht, te zijner kennis komen en die in strijd lijken met Statuten, reglementen of (bindende) besluiten van de Maatschappij, de Code voor de Dierenarts, of de belangen van de Maatschappij of haar leden, in behandeling nemen en toetsen.

De beslissingen van de Ereraad over een klacht zijn altijd schriftelijk en gemotiveerd.
Als een klacht gegrond is, kan de Ereraad op grond van artikel 25 van de Statuten, tucht- maatregelen opleggen, zoals een waarschuwing, een berisping, een on- en/of voorwaardelijke geldboete of schorsing van het lidmaatschap. De Ereraad kan voorts bepalen zijn beslissing te publiceren in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde, al dan niet met vermelding van initialen en aan het bestuur van de KNMvD een afschrift van de beslissing te verstrekken.

Geschillenbeslechting
Geschillen kunnen bij de Ereraad gemeld worden indien sprake is van een geschil tussen twee of meerdere leden, een lid en een (cluster-) bestuurder/platformbestuurder, een lid of (cluster)bestuurder/platformbestuurder en het bureau van de Maatschappij, (cluster-) bestuurders/platformbestuurders onderling of anderszins een lid, (cluster-)bestuurder/platformbestuurder of de Maatschappij betreffende. De Ereraad stelt in overleg met de bij het geschil betrokken partijen vast op welk niveau een geschil wordt beslecht. Beslechting van het geschil geschiedt door een bindend advies van de Ereraad. Hierbij worden de volgende niveaus onderscheiden:
– een gesprek met een lid bemiddelaar uit het interne Dierenartsen Netwerk die is gekwalificeerd als geregistreerd mediator;
– beslechting door de Ereraad;
– mediation door een geregistreerd of gecertificeerd mediator bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI);
– arbitrage door arbiters die door de Ereraad worden benoemd;
– de rechter.
Een geschil kan slechts aanhangig gemaakt worden nadat partijen met elkaar hebben vastgesteld dat zij het niet eens kunnen worden.

Arbitrage
Indien de Ereraad op grond van het arbitragereglement van de Maatschappij wordt gevraagd arbiters of bindend adviseurs te benoemen, die een geschil tussen partijen moeten beslechten, zal de Ereraad alleen aan dit verzoek voldoen wanneer alle betrokken partijen hierom verzoeken of de bevoegdheid tot het benoemen door de Ereraad blijkt uit een schriftelijke overeenkomst. De Ereraad kan de benoeming van arbiters of bindend adviseurs delegeren aan de voorzitter, die tot benoeming overgaat in overleg met de secretaris.
Afhankelijk van de aard van het geschil benoemt de Ereraad doorgaans drie arbiters van wie er één jurist, één dierenarts en één veelal accountant is. De Ereraad heeft geen bemoeienis met de inhoud van het geschil. Als de arbiters eenmaal zijn benoemd, wordt de behandeling van het geschil geheel aan hen overgelaten. De Ereraad bewaakt de voortgang en kwaliteit van de arbitrageprocedure.

Kosten
De kosten van een arbitrage zijn voor rekening van partijen. Indien de Ereraad uit een arbitrageverzoek opmaakt dat het geschil om een relatief beperkt financieel belang gaat, zal de Ereraad partijen adviseren eerst na te gaan of het geschil wellicht kan worden opgelost op een ander niveau (zie geschillenbeslechting), omdat de ervaring leert dat de kosten van arbitrage flink kunnen oplopen.

Arbiters
De Ereraad houdt een lijst bij van deskundige arbiters (juristen, dierenartsen en accountants), die voor benoeming in aanmerking komen. De Ereraad houdt zijn arbiters zoveel mogelijk op de hoogte van ontwikkelingen die in arbitrage een rol kunnen spelen. Voorts is door de Ereraad samen met het bureau van de KNMvD een arbitragereglement opgesteld, dat in vrijwel alle gevallen van KNMvD-arbitrage wordt gebruikt. Het arbitragereglement kan opgevraagd worden bij de secretaris via ereraad@knmvd.nl.

Samenstelling
De minimaal vijf en maximaal zeven leden van de Ereraad worden gekozen uit de gewone leden van de KNMvD. Op voordracht (niet bindend) van het bestuur wordt de kandidatenlijst aan de Raad van Afgevaardigden voorgelegd. De Raad van Afgevaardigden benoemt de leden van de Ereraad voor een periode van drie jaar. De leden van de Ereraad zijn eenmaal herbenoembaar. De voorzitter en vice-voorzitter van de Ereraad worden als zodanig door de Raad van Afgevaardigden in functie benoemd.
Mw. mr. Romy Schellevis is ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris maakt nadrukkelijk geen deel uit van de Ereraad.

Ereraad@knmvd.nl