Professioneel handelen

De markt vraagt om professionele diergeneeskunde en de KNMvD helpt de dierenartsen om te laten zien dat aan die vraag voldaan wordt. Zo is er de Code voor de Dierenarts. De gedragsregels die daarin staan vormen de leidraad voor wat binnen de beroepsgroep wordt verstaan onder maatschappelijke en professionele verantwoordelijkheid. Zij betreffen niet alleen de onderlinge collegiale verhoudingen, maar ook het functioneren als dierenarts in de maatschappij. De Ereraad van de KNMvD ziet toe op de naleving van de Code voor de Dierenarts.

Overheid en samenleving vragen de dierenartsen hun kwaliteit beter zichtbaar te maken, en daarop is het KNMvD-kwaliteitsbeleid het antwoord. Dit kwaliteitsbeleid gaat uit van het beroepscompetentieprofiel (BCP) van de dierenarts, waarin staat welke kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes nodig zijn om het beroep dierenarts adequaat uit te oefenen. De KNMvD biedt de dierenartsen richtlijnen die helpen om afwegingen te maken volgens de professionele standaard van dat moment én zij biedt een centraal kwaliteitsregister dierenartsen (CKRD) waarin een dierenarts zich vrijwillig kan registreren om te laten zien dat hij of zij een professional is die voldoet aan de voorwaarden die de beroepsgroep zelf heeft vastgesteld.

De voorwaarden voor registratie in het CKRD zijn gebaseerd op drie dingen, niet meer en niet minder. U laat als CKRD-geregistreerde dierenarts zien dat u uw vak bijhoudt door middel van geaccrediteerde scholing; dat u werkt volgens de richtlijnen van de KNMvD en dat u deelneemt aan intercollegiaal overleggen om uw eigen doen en laten te kunnen toetsen aan de mening van collega’s. Deelname aan het CKRD is niet verplicht. Ook zonder registratie kunt u uw beroep blijven uitoefenen. Wel borgt u met uw inschrijving uw kwaliteit als dierenarts volgens een transparant systeem.

Onder professioneel handelen valt ook ‘elke dierenarts wordt geacht de wet te kennen’. Leden van de KNMvD kunnen ervan op aan dat hun beroepsvereniging hen tijdig informeert als er relevante wetgeving veranderd is!

Daarnaast publiceert de KNMvD weloverwogen standpunten die dierenartsen ruggensteun kunnen bieden.

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Conny van Meurs, beleidsmedewerker, via c.van.meurs@knmvd.nl of  030 63 48 900.