Missie en visie

Mission statement
‘Tot heil van mens en dier’.

Missie

De KNMvD is de beroepsorganisatie van dierenartsen in Nederland. De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

Onze kernwaarden zijn:

  • transparantie en kwaliteit
  • onafhankelijkheid en integriteit
  • duurzaamheid

Visie

De KNMvD neemt in het maatschappelijke debat een actieve positie in over thema’s op het werkveld van de dierenarts, namelijk: dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid en milieu. De KNMvD bevordert een goede sociaaleconomische en onafhankelijke positie van de dierenarts die nodig is voor het maatschappelijke verantwoord uitoefenen van haar/zijn beroep. De KNMvD streeft naar interdisciplinaire samenwerking tussen veterinaire en humane gezondheidszorg en communicatie op alle aspecten van de gezondheidszorg voor dier en mens.

Strategisch beleidsplan 2017-2020

Het strategisch beleid van de KNMvD is vastgelegd in een driejarig Strategisch Beleidsplan (SBP). Op basis van dit SBP wordt door bestuur en ledenraad een jaarplan met bijbehorende begroting vastgesteld voor het volgend jaar. U kunt hier het Strategisch beleidsplan 2017-2020 inzien.

Om het strategisch beleid van de KNMvD in lijn te brengen met actuele ontwikkelingen wordt het SBP jaarlijks bijgesteld. Hiervoor wordt onder andere gebruikt gemaakt van een door het bureau van de KNMvD opgestelde omgevingsanalyse, uit deze analyse afgeleide trends en ontwikkelingen zijn door bestuur en kader gebruikt om tijdens de kaderdagen in april van dit jaar, te komen tot een aantal hoofdlijnen voor het strategisch beleid van de komende vijf jaar.

‘Hoe heeft u als lid  invloed op het beleid  van de KNMvD?’ (Artikel TvD januari 2019)