Kwaliteit

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft een duidelijke missie: De KNMvD bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid. Zij behartigt de belangen van dierenartsen die actief zijn in uiteenlopende werkvelden.

De kernwaarden van de KNMvD zijn:
• transparantie en kwaliteit
• onafhankelijkheid en integriteit
• duurzaamheid

De kernwaarde ‘kwaliteit van de dierenarts’ zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Onder kwaliteit verstaat de KNMvD het volgende:
Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van stakeholders. Dierenartsen hebben wettelijk het recht gekregen om dieren te behandelen en hebben daarmee ook een maatschappelijke positie die gepaard gaat met verantwoordlijkheden. Zeker wanneer het gaat om het dierenwelzijn, de diergezondheid, de volksgezondheid en de voedselveiligheid. Professionalisering van de beroepsgroep is daarbij een middel om deze verantwoordelijkheid te nemen.

Daarnaast geeft transparantie van die professionalisering de mogelijkheid om verantwoording af te leggen aan stakeholders. Stakeholders in dezen zijn onder ander dierhouders, georganiseerde veehouderijsectoren, maatschappelijke organisaties, centrale en lokale overheden, toezichthouders en het algemeen publiek, maar ook collega-dierenartsen.

De KNMvD betrekt de beroepsgroep zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van het kwaliteitsbeleid. Zo hebben vertegenwoordigers van de beroepsgroep zitting in de verschillende organen die inhoud geven aan de sectorspecifieke registers en bepalen dierenartsen zelf de onderwerpen en inhoud van de richtlijnen. De medewerkers van het bureau van de KNMvD ondersteunen en adviseren daarbij.

Geschiedenis

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; dr. H. Bleker en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; mw. drs. E.I. Schippers hebben middels een brief aan de Tweede Kamer d.d. 25 november 2011 gesteld dat ze het essentieel achten dat de kwaliteit van de dierenarts geborgd wordt en vinden dat het kwaliteitsplan van de KNMvD de juiste elementen hiervoor bevat.

Voorwaarde was wel dat de veterinaire beroepsgroep vanaf 2013 haar kwaliteit middels richtlijnen en professionele groei op een transparante manier kan aantonen. Om de regie over dit proces te houden heeft de KNMvD het initiatief genomen om invulling te geven aan een kwaliteitsbeleid. Onderdelen daarbij zijn:

  • Al bestaande sectorspecifieke registers ondersteunen en daar waar nodig versterken.
  • Een centraal kwaliteitsregister dierenartsen, het CKRD, opzetten; een specifiek register waarin geaccrediteerde nascholing wordt opgenomen en waaraan dierenartsen zich vrijwillig kunnen verbinden.
  • Het ontwikkelen van richtlijnen voor veterinair handelen.

Handige links

Contactpersoon

Voor vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met Conny van Meurs, beleidsmedewerker, via c.van.meurs@knmvd.nl of  030 63 48 900.