Tekst: Thibault Frippiat, voorzitter Cluster Paard van de KNMvD

Het Cluster Paard is van al zijn leden

De KNMvD is de beroepsvereniging voor alle dierenartsen. Om onze belangenbehartiging en diensten goed af te stemmen op de behoeften van dierenartsen werden in 2019 na een herstructurering vier clusters opgericht: Gezelschapsdieren, Landbouwhuisdieren, DIMEO en Paard. Cluster Paard was de opvolger van de Groep Geneeskunde van het Paard (GGP). De GGP-commissies zijn overgenomen in de nieuwe structuren, sommigen zijn inmiddels opgeheven en nieuwe zijn in het leven geroepen. Tijd voor een overzicht! 

Een veel gehoorde opmerking over de KNMvD is het gebrek aan zichtbaarheid. Wat leden echter niet zien, is dat het bestuur van het Cluster Paard wekelijks in gemiddeld drie overleggen zit. Denk hierbij aan overleg met belanghebbenden, partners, leden, Stichting Paard, de FNHB of internationaal met FEEVA, naast de bestuursvergaderingen en de interne overleggen. We proberen paardendierenartsen hiervan op de hoogte te houden via onder andere een speciale Facebookpagina. 

Speerpunten

De lijst met evenementen, projecten, vragen, besluiten en dossiers van Cluster Paard is lang, maar allemaal dragen ze bij aan de speerpunten van het Cluster Paard, namelijk: 

  • Erkenningen en kwaliteit van de paardendierenarts; 
  • Paardendierenarts en paardenwelzijn; 
  • Maatschappelijke positie van de paardendierenarts als expert versterken; 
  • Communicatie (intern en extern); 
  • Krachtige belangenbehartiging (intern en extern). 

 Het bestuur van Cluster Paard kan dit niet realiseren zonder de commissies! Uiteraard heeft niet iedere collega de mogelijkheid om tijd aan het collectief te spenderen. We kunnen je hulp echter goed gebruiken.  

Commissie Welzijn Paard

Deze commissie is in 2020 in het leven geroepen, met name door de toenemende aandacht voor dierenwelzijn in de maatschappij. Opmerkelijk was dat de dierenarts niet werd uitgenodigd bij het maatschappelijke debat. Maar eigenlijk was dat ook wel logisch, want de beroepsgroep sprak zich nog niet (genoeg) uit. Dus richtte het clusterbestuur de commissie Welzijn Paard op. Zes leden, ieder uit een andere hoek van de paardengeneeskunde, maakten samen een plan. De visie is om de dierenarts te positioneren als vertrouwde adviseur (trusted advisor) op het gebied van paardenwelzijn. “Zijn we dat?” was de vervolgvraag. Het antwoord was de missie: de paardendierenarts helpen om die functie te heroveren, door haar/hem te helpen zich sterk te positioneren op dat gebied. 

Het eerste project was het beschrijven van paardenwelzijn in een ‘whitepaper’. Na een eerste ronde (van niet minder dan zes sessies), werd de opzet naar deskundigen op het gebied van dierenwelzijn gestuurd. Met hun nuttige en waardevolle feedback kon de commissie terug naar de tekentafel, en zo ontstond de tweede versie. Deze werd met een twintigtal leden van het Cluster Paard gedeeld. Met de feedback van deze collega’s, werd de derde versie gemaakt. Deze werd tijdens de Actualiseringscursus Paard 2022 aan de beroepsgroep gepresenteerd. Met deze laatste feedback werd de eindversie van de eerste editie van de whitepaper ‘Paardendierenarts en paardenwelzijn’ opgemaakt. De verkorte versie zit bij deze editie van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en de volledige versie staat op www.knmvd.nl/whitepaperpaardenwelzijn. 

De positie van dieren in de maatschappij verandert voortdurend en hiermee de positie van de dierenarts. Paardenwelzijn blijft een belangrijk speerpunt van het Cluster Paard. Andere projecten zoals nascholing, uitingen, deelname aan discussies en uiteindelijk een herziening van de ‘whitepaper’ vallen onder de mogelijkheden. Het Cluster Paard is dan ook op zoek naar twee leden voor de Commissie Welzijn Paard.

Commissie Erkende Paardendierenartsen

De kwaliteit van de paardengeneeskunde en het positioneren van de paardendierenartsen als deskundigen op dat gebied zijn ook twee speerpunten. Helaas zijn niet alle paardendierenartsen opgenomen in het register Erkende Paardendierenartsen. De meesten volgen genoeg nascholing, werken volgens de richtlijnen, zijn voldoende verzekerd, et cetera, maar ze zien er het nut niet duidelijk van in. Toch is deze – vooralsnog – vrijblijvende erkenning opvallend. Meer dan 250 collega’s zijn opgenomen in het register en stralen samen uit dat het leveren van kwaliteit prioriteit is in hun dagelijkse werk. De commissie Erkende Paardendierenartsen heeft hiervoor een visie en een missie vastgesteld. 

De visie luidt: erkende paardendierenartsen leveren met betrokkenheid en actuele ‘evidence based’ kennis de best mogelijke diergeneeskundige zorg voor paarden, met oog voor hun welzijn en met aandacht voor de behoeften van hun eigenaren. Om dit doel te bereiken, is de missie: erkende paardendierenartsen zijn dé experts op het gebied van de gezondheid en het welzijn van het paard; ze maken deel uit van een netwerk van collega’s waarin wordt samengewerkt, van elkaar wordt geleerd en waar eenieder gemotiveerd wordt om het beste uit zichzelf te halen. 

De eerste vraag van de commissie was te reflecteren op de eisen voor deelname aan het register, inclusief de vaak besproken actualiseringscursus. Omdat we het register continu willen verbeteren en verder ontwikkelen, hebben we onderzoek gedaan naar de afwegingen van paardendierenartsen om zich juist wel of juist niet te registreren als Erkende Paardendierenarts. De respons was hoog. We concludeerden dat de leden tevreden waren met de actualiseringscursus, zeker de laatste editie. Ideeën over de vorm, inhoud, locaties werden door de leden geopperd. De commissie gaat in beraad over deze suggesties. Tijdens overleggen van deze commissies komen ook de andere eisen van het register aan bod. Is de kwaliteit van de erkende paardendierenarts met de huidige criteria genoeg gewaarborgd? De commissie neemt ook de verantwoordelijkheid op zich om het imago van de erkende paardendierenarts in het veld te versterken. Dit zal met name door communicatie plaatsvinden. 

Ook voor deze commissie is het Cluster Paard op zoek naar twee leden. 

Keuringscommissie

Sinds een jaar is de keuringscommissie weer een commissie van het Cluster Paard. Deze commissie houdt zich bezig met alle aspecten rondom de keuring. Aan de ene kant helpt deze commissie het Cluster Paard activiteiten te organiseren: bijvoorbeeld de keuringscursus of het overleg Erkende Keuringsdierenartsen voor Paarden. Aan de andere kant werkt deze commissie aan voorstellen om de kwaliteit van de keuringen in Nederland te waarborgen en waar nodig te verbeteren, dit uiteraard in overleg met alle Erkende Keuringsdierenartsen voor Paarden. Daarnaast is de keuringscommissie vertegenwoordigd in vergaderingen met onder andere Stichting Paard, de paardenverzekeraars en de stamboeken. 

In deze commissie kunnen per januari 2023 twee leden plaatsnemen. Een vereiste voor deelname aan deze commissie is dat je je aantoonbaar regelmatig met keuringen van het paard bezighoudt.

Klankbordgroep Paard

De klankbordgroep Paard is open voor alle leden van het Cluster Paard. Deze groep vergadert doorgaans twee keer per jaar, meestal in de aanwezigheid van het clusterbestuur. De leden brengen agendapunten in, waar zij als practici in het veld tegenaan lopen. Voorbeelden uit het verleden zijn de röntgenbusjes, de beroepsaansprakelijkheid, maar ook de behoeftes van de achterban om zich meer over paardenwelzijn uit te spreken. Recen  werden hier ook de vaccinaties van het paard, het beroepscollege, de contributie en de dienstregeling besproken.  

De klankbordgroep is te allen tijde open voor alle leden van het Cluster Paard, op de voorwaarde dat de deelnemer actief deelneemt aan de groep en discussies.

Communicatiecommissie

De naam van deze commissie spreekt voor zich. Om onze speerpunten te bereiken, is meer en betere communicatie – en daardoor zichtbaarheid – van het Cluster Paard nodig, zowel richting de leden als richting de paardeneigenaren. De communicatiecommissie staat de andere commissies bij om dit te bereiken. Verschillende projecten zijn het schrijven van content voor websites en tijdschriften (zoals het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en de Hippische Ondernemer), maar ook het maken van ‘infographics’. Het Cluster Paard is inmiddels ook actief op social media! 

Op dit moment is de communicatiecommissie compleet. Maar we nodigen elk lid met affiniteit voor het schrijven uit om deel te nemen aan de ‘auteurspool’. Deze schrijft artikelen voor het TvD, de Hippische Ondernemer of voor websites. 

Commissie Jong Cluster Paard

Deze commissie werkt aan de brug tussen het studentenleven en de praktijk. De georganiseerde activiteiten hebben als doel de studenten en kort afgestudeerde paardendierenartsen voor te bereiden op de praktijk. Dit gebeurt doorgaans door nascholingen en andere activiteiten om startende en ervarene paardendierenartsen met elkaar in contact te brengen. De Commissie Jong Cluster Paard is ook betrokken bij andere evenementen van het Cluster Paard, zoals het lustrum. 

Op dit moment is deze commissie compleet. 

Adviescommissie

De Adviescommissie is recent opgesteld en bestaat uit drie deskundigen op het gebied van paardengeneeskunde, die allemaal sterk staan zowel wetenschappelijk als in hun netwerk. Ze hebben kennis van zaken en kunnen desnoods contact leggen met andere deskundigen in hun netwerk. Deze commissie adviseert het Cluster Paard gevraagd en ongevraagd op het wetenschappelijke gebied van de paardengeneeskunde. 

Op dit moment is de commissie compleet. 

Meedoen?

Het Cluster Paard is vóór, maar vooral ván ieder lid. Wil jij je inzetten? Meer informatie of aanmelden kan via paard@knmvd.nl. 

Afbeelding. Schematische diagram van de structuur van het Cluster Paard, met de zeven commissies. 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen