KNMvD adviseert forse vermindering aantal grote grazers in Oostvaardersplassen

In opdracht van de Provinciale Staten van Flevoland buigt een adviescommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel zich momenteel over het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. De KNMvD heeft in dit traject haar visie gegeven over het welzijn van de grote grazers. In een gesprek met de adviescommissie gaven Joost van Herten en Tjeerd Jorna een toelichting op het KNMvD standpunt en beantwoordden zij aanvullende vragen.

Voor dierenartsen van de KNMvD is het onacceptabel dat grote grazers onnodig en vermijdbaar lijden vanwege het zogenaamde natuurvolgend beheer in de Oostvaardersplassen. Met name in de winter sterven er veel dieren een hongerdood door gebrek aan voedsel. De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een aangepast afschotbeleid er helaas niet voor heeft gezorgd dat alle dieren tijdig uit hun lijden werden verlost. Bovendien ontbreekt het de grote grazers nog steeds aan goede beschuttingsmogelijkheden en is geen uitzicht op structurele uitbreiding van het gebied. Zowel voor het dierenwelzijn als voor de biodiversiteit zou het – na afweging van de verschillende beheermethoden – beter zijn het om het aantal Konikpaarden en Edelherten sterk terug te dringen door een proactief afschotbeleid. Dit zal ook ten goede komen aan de kleine populatie van zo’n 200 Heckrunderen, die op dit moment nog in het gebied leeft. Naar schatting leven er op dit moment rond de 4500 grote grazers in de Oostvaardersplassen. Uitgaande van een graasdruk van 0,4 grootvee-eenheid per hectare zou er in de toekomst ruimte zijn voor in totaal ongeveer 1300 dieren.

In februari 2017 heeft de Provinciale Staten van Flevoland een initiatiefvoorstel aangenomen over het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. Daarin is opgenomen dat de hoofddoelstelling van het gebied een Natura 2000 vogelnatuurreservaat blijft. Het beheer moet leiden tot een toeristisch aantrekkelijk natuurgebied met een evenwichtige flora en fauna behorend bij een polderlandschap. Wat betreft de grote grazers moet het welzijn geborgd zijn en het aantal in balans met de ecologische draagkracht van het gebied.

Na het raadplegen van verschillende stakeholders en deskundigen zal de adviescommissie in de loop van 2018 een advies uitbrengen over het toekomstig beheer in de Oostvaardersplassen. De Provinciale Staten, die het beheer van het gebied van het ministerie van LNV heeft overgenomen, zal vervolgens een definitief besluit nemen over wat er met de grote grazers gaat gebeuren.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen