KNMvD: “Toename agressie in de dierenartspraktijk door tarievendiscussie”

In de media zijn regelmatig artikelen of reportages over de tarieven van diergeneeskundige zorg. Bij dierenartsen leidt deze aandacht tot boosheid van klanten en soms ook agressie aan de balie. Dat terwijl het merendeel van de dierenartsen en hun assistenten in loondienst werken, en geen invloed hebben op de hoogte van de tarieven. Uit een peiling van de KNMvD blijkt dat de discussie rondom tarieven bij 70% van de gezelschapsdierenartsen leidt tot extra stress, en dat een op de drie gezelschapsdierenartsen hierdoor zelfs overweegt te stoppen. De recent ingediende én aangenomen moties in de Tweede Kamer over het ingrijpen in de sector leidt – hoe goed bedoeld ook – juist tot extra onrust onder dierenartsen.   

In onderstaande infographic staan alle uitkomsten van het onderzoek.

De diergeneeskundesector staat sowieso aan de vooravond van een aantal veranderingen. Er zijn in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bestuurlijke overleggen over de toekomst van de veterinaire sector over kwaliteitsborging (zoals herregistratie en nascholingseisen). Daarnaast heeft LNV – op verzoek van de Tweede Kamer – een onderzoek aangekondigd naar de prijsontwikkeling van diergeneeskundige zorg. Ook de KNMvD kijkt uit naar de resultaten hiervan, want vooralsnog zijn er geen feiten beschikbaar op basis waarvan je kunt stellen hoe de tarieven van diergeneeskundige zorg zich verhouden ten opzichte van de algehele prijsontwikkeling en inflatie in Nederland.

Autonoom

Voor de KNMvD is het belangrijk dat dierenartsen autonoom hun werk kunnen doen. Dat betekent dat ze zelfstandig en onafhankelijk – in overleg met een eigenaar – keuzes maken over welke behandeling passend is voor het dier, en daar niet in gestuurd worden door verzekeraars en het bedrijfsleven. De overheid moet daarvoor het wettelijk kader scheppen waarmee de beroepsgroep zichzelf kan reguleren in het belang van mens, dier en samenleving.

Standpunten

De KNMvD krijgt heel regelmatig vragen van media over de kosten van de dierenarts. De input die de KNMvD geeft, levert regelmatig een vernoeming op in een artikel, maar net zo vaak niet. Ook is de informatie die de KNMvD aan journalisten levert soms reden om af te zien van het verder uitwerken van een verhaal. Bekijk hieronder de standpunten van de KNMvD die ook gedeeld worden met de pers.

  1. De markt voor diergeneeskundige zorg is een vrije markt. Dit betekent dat er geen maximumprijzen zijn voor veterinaire zorg. Elke dierenartsenpraktijk moet zijn eigen prijzen vaststellen, afhankelijk van de kosten van de praktijkvoering, de samenstelling van de diergeneeskundige zorg en het type dier dat ter behandeling wordt aangeboden. In het belang van de consument moeten dierenartsenpraktijken volgens Europese regels vrij met elkaar kunnen concurreren op prijs. De KNMvD kan en mag hier geen invloed op uitoefenen. Het ministerie van LNV laat op dit moment onderzoek doen naar de tarieven van dierenartsen.
  2. Kwaliteit kost geld. De kwaliteit en mogelijkheden van diergeneeskundige zorg voor dieren nemen in de gehele sector toe. Dit heeft een opdrijvende werking op de kosten en derhalve de tarieven voor diergeneeskundige zorg. Dit geldt in versterkte mate voor bepaalde spoedklinieken, omdat daar 24/7 hoge eisen worden gesteld aan gekwalificeerd veterinair personeel en medische voorzieningen.
  3. Veterinaire professionals verdienen relatief weinig. Paradoxaal genoeg verdienen veterinaire professionals nog steeds relatief weinig ten opzichte van andere (hoger)opgeleide professionals. Dit geldt zowel voor dierenartsen als voor paraveterairen.
  4. Duurzame inzetbaarheid veterinaire professionals garanderen. Veterinaire professionals moeten hun beroep op een gezonde manier uit kunnen oefenen, zowel fysiek als mentaal. Hierbij hoort een marktconforme beloning, gebaseerd op de grote professionele verantwoordelijkheid, de hoge werkdruk en de grote investeringen in deskundigheid.
  5. Huisdierverzekeringen mogelijk deel van de oplossing. De problematiek van de onvoorspelbare, hoge kosten waarvoor een eigenaar zich soms gesteld ziet, kan worden ondervangen door het afsluiten van een huisdierverzekering.
  6. Last but not least: ‘bezint eer ge begint’. Een gezelschapsdier brengt kosten met zich mee, waaronder kosten van diergeneeskundige zorg. De eigenaar is hiervoor verantwoordelijk. Sommige rassen/types krijgen bovendien vaker aandoeningen, wat ook in overweging moet worden genomen bij de aanschaf van een gezelschapsdier.
Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen