Tekst: Roos-Anne Jansen, secretaris Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde

Levenslang leren begint al tijdens de studie!

Levenslang leren begint al tijdens de studie en daar draagt de Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde (CSCD) al vanaf het begin van de opleiding tot dierenarts aan bij. De CSCD is een commissie die is ontstaan uit een samenwerking tussen alle diergeneeskundige studieverenigingen. De commissie bestaat daarom uit bestuursvertegenwoordigers van Archaeopteryx, Hygieia, D.S.K., VHiVer, V.S.R. ‘De Solleysel’, V.V.F.C. “De Uithof” en DZG-Student. Sinds 2020 is de CSCD een samenwerking aangegaan met Dactari Dierenartsencoöperatie.

Extra scholingsactiviteiten stimuleren

Tijdens de studie Diergeneeskunde is het voor studenten mogelijk deel te nemen aan allerlei activiteiten naast het reguliere studieprogramma. De bij de CSCD aangesloten studieverenigingen organiseren zeer uiteenlopende activiteiten, waaronder: lezingen, symposia, excursies, cursussen, workshops en nog veel meer. Studenten kunnen zich op deze manier vrijwillig in eigen tijd verder verdiepen in thema’s waar hun interesse naar uitgaat. Bij deze activiteiten komen allerlei onderwerpen aan bod: van spoedzorg voor reptielen tot röntgendiagnostiek en van klauwbekap-pen tot veterinaire tuchtzaken.

Vliegende start in het CKRD

Om deelname aan deze extra activiteiten te stimuleren, bestaat de mogelijkheid Capita Selecta-punten te sparen. De Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde (CSCD) kent, na uitvoerige keuring, aan iedere activiteit een aantal punten en een competentie uit het welbekende beroepscompetentieprofiel toe. Wanneer studenten een minimum aantal punten (55) hebben behaald, krijgen zij op aanvraag een Capita Selecta-certificaat uitgereikt.  Op dit certificaat staan alle activiteiten weergegeven waaraan de student gedurende de opleiding heeft deelgenomen, inclusief de bijbehorende competenties. Dankzij onze samenwerking met Dactari en de KNMvD kunnen studenten hun Capita Selecta-certificaat binnen één jaar na afstuderen in het Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen (CKRD) indienen om zo alvast vijf nascholingspunten aan te vragen. Zo maken zij als kersverse dierenarts meteen een vliegende start.

"PE-veterinair onderdeel van Dactari, is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt gevolgde vakkennis inzichtelijk te maken." - -
PE-veterinair leren gebruiken

Voor de registratie van onze Capita Selecta-punten maken wij sinds onze samenwerking met Dactari gebruik van een online puntenregistratiesysteem: PE-Veterinair. Dit platform, onderdeel van Dactari, is een onafhankelijk systeem dat dierenartsen en aanbieders van nascholing de mogelijkheid biedt gevolgde vakkennis inzichtelijk te maken. PE-Veterinair is een afgeleide van PE-online, het systeem dat andere beroepsgroepen, zoals de medisch specialisten en tandartsen, al geruime tijd gebruiken. De Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde ondersteunt studenten bij hun ontwikkeling als dierenarts én het ontdekken en verdiepen van hun interesses met als kers op de taart een voorsprong in kennis en accreditatie als dierenarts! Ook leren studenten daarbij Dactari en PE-Veterinair alvast kennen, wat de overgang van student naar dierenarts alleen maar makkelijker maakt.

 

Heb je vragen over de Capita Selecta Commissie Diergenees-kunde of kom je graag met de commissieleden in contact? Stuur ons dan een mail via cscde903@uu.nl.

 

Een leven lang leren

Praktiserende dierenartsen helpen om hun potentieel volledig te benut-ten op een manier die ook vol te houden is; dat is de visie van Dactari. Het ondersteunen van de Capita Selecta Commissie Diergeneeskunde sluit hier perfect bij aan. Door studenten de gelegenheid te geven PE-Veterinair te gebruiken, kunnen ze makkelijk hun extra activiteiten bijhouden en zijn ze al gewend aan het systeem als ze daar na hun afstuderen mee te maken krijgen. Op deze manier stimuleren we het levenslang leren en nemen we ook de studenten administratieve taken uit handen.

Blijven leren, heel logisch eigenlijk

We merken in de praktijk dat het voor veel jonge dierenartsen heel logisch is je te blijven bijscholen na het afstuderen. Ze stellen hoge eisen aan de zorg die ze in de praktijk willen leveren, en vinden het belangrijk voldoende uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden te hebben. Een gebrek aan uitdaging en ontwikke-lingsmogelijkheden is voor sommigen zelfs reden om binnen tien jaar na afstuderen al te stoppen met werken in de praktijk (1). Het stimuleren van levenslang leren heeft zo verschillende voordelen: het draagt bij aan de professionele reputatie van dierenartsen in de maatschappij, het vergroot de kwaliteit van diergeneeskundige zorg en stimuleert het werkplezier in de praktijk.

Samenwerking binnen de veterinaire sector

Binnen de veterinaire sector dragen verschillende organisaties hier elk hun eigen steentje aan bij en Dactari zoekt graag de samenwerking met deze partijen. Als voorbeeld: op het PE-Veterinair platform vindt de administratie plaats van verschillende kwaliteitsregisters zoals:

  • het Centraal Kwaliteitsregister Diergeneeskunde (CKRD) – KNMvD;
  • de registers Erkende Paardendieren-arts en Erkende Keuringsdierenarts voor Paarden – stichting Paard;
  • register Salmonella certificering– NZO.

Verder kunnen dierenartsen alle door hen gevolgde scholingsactiviteiten vastleggen in het dossier ‘Bijhouden Nascholing’. Geaccrediteerde nascho-ling wordt automatisch toegevoegd aan hun persoonlijke dossier. Op die manier kunnen dierenartsen aan externen, zoals de werkgever of Stichting Geborgde Dierenarts, laten zien welke activiteiten ze hebben ondernomen. Die schatten vervol-gens de ondernomen activiteiten op waarde. Er wordt al veel geaccredi-teerde nascholing aangeboden zoals de activiteiten van Onderwijs voor Professionals (faculteit Diergenees-kunde), Royal GD en Proveto.Door studenten diergeneeskunde en praktiserende dierenartsen te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling, sluiten we aan bij hun behoeften en helpen we ze om te groeien tot in hun vak volwassen professionals.
Tekst Danse Sonneveld, algemeen manager Dactari Dierenartsencoöperatie.

1: Sonneveld D, Goverts Y, Duijn CCMA, Camps G, Bougie R, Mastenbroek NJJM. Dutch veterinary graduates leaving practice: A mixed-methods analysis of frequency and underlying reasons. Vet Rec. 2022 Sep 2:e2178. doi: 10.1002/vetr.2178. Epub ahead of print. PMID: 36056552.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen