Meld knelpunten bij toepassing van biociden binnen de diergeneeskunde

In opdracht van het ministerie van IenW wordt er op dit moment een verkenning uitgevoerd om knelpunten en oplossingsrichtingen van/voor het huidige biocidenbeleid in kaart te brengen. Onder biociden vallen onder andere desinfectiemiddelen en middelen die gebruikt worden voor ongedierte/plaagdierbestrijding. Anti-ectoparasitica voor dieren vallen niet onder biociden maar onder diergeneesmiddelen, dus die vallen buiten de scope van dit onderzoek.

Meldpunt

Dierenartsen die knelpunten in de regelgeving ervaren bij het gebruik van biociden kunnen dat bij de KNMvD melden via secretariaat@knmvd.nl. De KNMvD zal deze knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor bundelen en namens de leden terugkoppelen naar het onderzoeksbureau. De deadline hiervoor is 1 december 2020.

De verkenning wordt uitgevoerd in verband met ‘regulier onderhoud’ van het biocidenbeleid. Het is niet de bedoeling het beleid geheel op de schop te nemen, wèl wordt beoogd ervoor zorg te dragen dat het systeem zodanig functioneert dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en alle vereiste functies (zoals beschermen, signaleren, voorkomen, prioriteren en handhaven) kunnen worden vervuld.

De verkenning onder marktpartijen is een eerste stap van een langer lopend proces. In een vervolgstadium zal verdieping plaatsvinden in samenspraak met overheidspartijen. Op basis van de verkregen inzichten trekken de betrokken departementen vervolgens hun conclusies voor de in te zetten beleidsontwikkeling.

Kijk hier voor meer informatie over biociden.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen