Minister waardeert inzet van dierenartsen en veehouders voor antibioticareductie

Aan het begin van de zomervakantie informeert minister Schouten de Tweede Kamer over de belangrijkste ontwikkelingen in het antibioticumbeleid. Om te beginnen spreekt zij daarbij nogmaals haar waardering uit voor veehouders en dierenartsen die in 2009-2019 een reductie van 69,9% hebben bereikt. Hiermee is de oorspronkelijke generieke 70% reductiedoelstelling voor de gehele dierhouderij, die inmiddels is vervangen door sectorspecifieke reductiedoelstellingen, zo goed als behaald.

Toekomstig beleid

Als gevolg van de vermindering van het antibioticumgebruik zijn de ook resistentieniveaus in de dierhouderij in Nederland sinds 2009 substantieel gedaald. Dat is ook te zien aan de afname van het percentage dieren met ESBL producerende darmbacteriën bij alle veehouderijsectoren. Voor de toekomst zal worden ingezet op een sectorspecifieke aanpak, met een focus op het verbeteren van de diergezondheid en op zogenoemde ‘hoog-gebruikers’. Verder wordt het beleid verbreed naar andere sectoren. Zowel de geiten- als de kalkoenensector willen aansluiten bij de UDD-regeling en krijgen ook een verplichte antibioticummonitoring.

Hoewel het gebruik van colistine in Nederland nog ver onder de Europese norm zit, is er de laatste periode wel een stijging van het gebruik  te zien. Dit komt met name door het gebruik in de varkens- en pluimveesector. De SDa en de minister roepen de betreffende sectoren op het gebruik van colistine op korte termijn te verlagen en maatregelen te nemen om dit laag te houden.

Kritische succesfactoren dierenartsen

De SDa heeft eerder geconstateerd dat verdere reductie van antibioticagebruik mogelijk lijkt door de aandacht en interventiemaatregelen in de komende jaren te richten op veehouderijbedrijven die structureel meer gebruiken én dierenartsen die structureel meer voorschrijven. In alle sectoren is onderzoek gedaan om kritische succesfactoren voor laaggebruik in kaart te brengen. De faculteit Diergeneeskunde heeft onderzoek gedaan naar kritische succes- en faalfactoren die van invloed zijn op het antibioticavoorschrijfpatroon van dierenartsen. De resultaten uit het rapport geven volgens de minister een handelingsperspectief voor verdere reductie van het antibioticumgebruik in de veehouderij. De uitkomsten geven in lijn met de andere KSF-rapporten inzicht in gedragsverandering en persoonsgebonden aanpak die belangrijk zijn bij het voorschrijfgedrag van en door dierenartsen bij de toepassing van antibiotica. Over het vervolg gaat de minister na de zomer met de KNMvD in gesprek.

Kijk hier voor de belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het KSF-rapport dierenartsen.

Evaluatie UDD-regeling

Op 1 januari 2017 zijn een aantal wijzigingen in de UDD-regeling doorgevoerd rondom het voorschrijven van tweede keuze middelen. De resultaten van het rapport ‘Evaluatie herziening UDD-regeling’ laten zien dat de praktische uitvoerbaarheid is verbeterd en deels vereenvoudigd. Er zijn nog wel enkele punten die aandacht behoeven. Bijvoorbeeld de wijze waarop bedrijfsspecifieke aandoeningen dienen te worden opgenomen in het bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan. Er volgt nader overleg met sectoren en dierenartsen over hoe de omgang met de regelgeving in de praktijk verbeterd kan worden, binnen de publiek private samenwerking.

Meer informatie en onderliggende rapporten

 

 

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen