Aanvraagprocedure Arbo-RI&E voor dierenartsenpraktijken

Arbo-RI&E voor dierenartsenpraktijken: nieuwe methodiek beschikbaar

Een RI&E is een inventarisatie van alle risico’s op het gebied van de hoofdthema’s arbobeleid, veiligheid, gezondheid en welzijn (psychosociale arbeidsbelasting) , waarbij je vervolgens bepaalt hoe belangrijk ieder aandachtspunt is. Daarbij ligt de focus op knelpunten om te verbeteren. Daarnaast is er aandacht voor de punten die al wel goed geregeld zijn. Op basis van de aandachtspunten kan een plan van aanpak volgen, waarin staat hoe ieder aandachtspunt wordt aangepakt, wie daar verantwoordelijk voor is en wanneer de aanpak gereed is.

Het hebben van een up-to-date RI&E is al sinds 1994 een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Wanneer de RI&E, het plan van aanpak of de toetsing van beide documenten ontbreekt, kan I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) direct een boete opleggen.

Methodiek KNMvD
Ten behoeve van de uitvoering van de RI&E heeft de KNMvD in samenwerking met Vitaal Ondernemen/Arbode een methodiek opgesteld die kan worden gebruikt door dierenartsenpraktijken. Doel van deze methodiek is het vergemakkelijken van het RI&E-proces, zodat deze vlot maar volledig kan worden gerealiseerd.

Het R&E-traject bestaat uit de volgende vier stappen:

 1. Aanvragen RI&E

  U kunt een (basis) RI&E aanvragen door te mailen naar het secretariaat van de KNMvD, via secretariaat@knmvd.nl. Deze aanvraag is gratis voor leden* van de KNMvD, maar moet nog ingevuld en getoetst worden.

  Niet-leden
  Ook niet-leden van de KNMvD kunnen de (basis) RI&E aanvragen. Zij betalen daarvoor € 1.432,50 . Voor de rest van het traject (invullen en toetsen) gelden dezelfde tarieven als voor leden. Als een niet-lid besluit alsnog lid te worden, dan is de (basis) RI&E gratis. Wel dient dit lid minimaal 2 jaar lid te blijven van de KNMvD.

 1. Voorbereiding en analyse

  U ontvangt per mail een opdrachtformulier en een digitale vragenlijst (Word). Deze bestaat uit een invulinstructie, algemene bedrijfsgegevens en vragen. De vragenlijst is dierenarts-specifiek. Daar waar in de vragenlijst “niet goed” staat, benoemt de invuller een maatregel, evenals een verantwoordelijke en een datum waarop de maatregel en/of het aandachtspunt daadwerkelijk is afgerond. U stuurt de ingevulde vragenlijst samen met het opdrachtformulier naar het adres dat in de e-mail staat. De uitvoerend adviseur neemt deze vervolgens door.

 1. Bezoek praktijk

  Tijdens een bezoek aan de praktijk vindt een gesprek plaats met de uitvoerder van de RI&E. Ook volgt een rondgang. Ontbrekende zaken worden in de methodiek aangevuld, waaronder:
  – Advies ten behoeve van het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)
  – Advies ten behoeve van de bedrijfshulpverlening (BHV)
  – Advies omtrent kennisgebieden van de preventiemedewerker

  Bij bepaalde omstandigheden, die tijdens de uitvoering van de RI&E naar voren komen, kan het nodig zijn aanvullend onderzoek te doen. Dit kan bijvoorbeeld onderzoek zijn op het gebied van binnenklimaat, fysieke belasting of een individueel werkplekonderzoek als gevolg van klachten van medewerkers. Het uitvoeren van aanvullende onderzoeken valt buiten het bestek van deze methodiek en gebeurt separaat op aanvraag. Deze onderzoeken kunnen in het plan van aanpak worden opgenomen.

 1. Rapportage

  De adviseur stelt een toetsingsverslag op

Wat is de houdbaarheidsdatum van de RI&E?
Elke nieuwe RI&E moet getoetst worden. Deze toetsing hoeft niet jaarlijks plaats te vinden. Maar vanwege veranderende wetgeving en of techniek is het raadzaam om elke 4 à 5 jaar de RI&E uit te voeren en dus ook te laten toetsen. Is er sprake van sterk gewijzigde arbeidsomstandigheden die je zelf hebt doorgevoerd (denk bijvoorbeeld aan een nieuw pand of grote verbouwing) dan is het wel nodig om de RI&E daarop aan te passen en te laten toetsen.

Kosten
De kosten worden bepaald aan de hand van het aantal medewerkers, inclusief eigenaar(s), per praktijk. We hanteren een staffel zodat kleinere praktijken een lagere investering hoeven te doen ten opzichte van de grotere praktijken.

Staffel op basis van aantal medewerkers:

 • 1 t/m 10 medewerkers                 : € 520,-
 • 11 t/m 20 medewerkers              : € 650,-
 • 21 en meer                                      : € 775,-

De reiskosten zijn € 65,- per reisdag. Per extra vestiging zijn de additionele kosten € 195,-
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen