Alleen gewone leden kunnen zich kandidaat stellen voor één functie. Een bestuursfunctie is niet te combineren met een rol in de Raad van Afgevaardigden en andersom. Huidige bestuursleden kunnen zich wel kandidaat stellen voor hun eigen functie of een nieuwe rol. De huidige bestuurstermijn zal dan doorlopen.

Verder geldt dat voor iedere kandidaat dat deze:

  1. gedurende een periode van vijf jaar voorafgaande aan de kandidaatstelling niet aantoonbaar strijdig heeft gehandeld met de Code voor de Dierenarts;
  2. niet is betrokken (geweest) bij een strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure die op enigerlei wijze verband houdt met de diergeneeskunde, op grond waarvan hij/zij mogelijk niet geschikt dan te veel geschaad is om de veterinaire beroepsgroep te vertegenwoordigen in de raad van afgevaardigden van de KNMvD;
  3. geen deel uitmaakt van de ereraad of medewerker is van het verenigingsbureau van de KNMvD;
  4. verkiesbaar of herverkiesbaar moet zijn, dus geen termijn van 6 jaar recent afgerond heeft.

Op verzoek van de directeur zal de ereraad oordelen of de kandidaten voor de raad van afgevaardigden voldoen aan hetgeen onder sub a staat vermeld.