Nieuwe Europese diergezondheidsverordening per 21 april 2021

De afgelopen 50 jaar hebben we te maken gekregen met nieuwe uitdagingen binnen de diergeneeskunde, zoals nieuwe dierziekten. Ook is de omvang van de handel in dieren en dierlijke producten sterk toegenomen, zowel binnen de EU als daarbuiten. Toch is in al die tijd de wetgeving nauwelijks veranderd. Daarnaast is de huidige wetgeving bijzonder complex.

De nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Animal Health Regulation, oftewel AHR) groepeert de huidige regels inzake diergezondheid (verspreid over ongeveer 50 richtlijnen en verordeningen) in één enkel wetgevingsbesluit. Dit moet helpen om dierziekten beter te voorkomen en te bestrijden en veiligheidsrisico’s op gecoördineerde wijze aan te pakken.

De AHR wordt op 21 april 2021 van kracht. De Nederlandse wet- en regelgeving is in de afgelopen maanden hierop aangepast en voorbereid en zal dus gaan veranderen. Zo zal de Gezondheids- en WelzijnsWet voor Dieren (GWWD)  en alle daarop gebaseerde regelgeving worden ingetrokken. Alle nationale wet- en regelgeving op het gebied van diergezondheid komt dan onder de Wet Dieren te vallen. Hiervoor is reeds het Besluit Diergezondheid gepubliceerd en staat de Regeling Diergezondheid op het moment open voor consultatie. De KNMvD zal deze regeling uiteraard goed doornemen en waar nodig reageren. De consultatie voor de regeling staat weliswaar nog open tot 22 april, toch zal de regeling al wel op 1 april gepubliceerd worden i.v.m. de deadline van 21 april (wanneer de AHR in werking treedt). Er zijn na 1 april echter nog wel wijzigingen mogelijk via een wijzgingsregeling.

De verdere uitvoering van de AHR wordt vormgegeven in zogenaamde delegated en implementing acts. Voor een deel zijn deze al opgesteld, maar voor een heel groot deel ook nog niet. Deze acts kunnen ook invloed hebben op de nationale wet- en regelgeving. Waar het (de werkzaamheden van) dierenartsen betreft, houdt de KNMvD de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en levert input waar nodig.

Binnenkort ontvangen wij vanuit het ministerie van LNV gedetailleerde informatie en communicatie over alle wijzigingen die interessant zijn voor dierenartsen. Uiteraard zullen wij onze leden op de hoogte stellen van deze informatie via de verschillende kanalen.

Wat is het doel van de AHR?

Het doel is om alle versnipperde Europese wetgeving over diergezondheid zo vorm te geven dat de kans op het ontstaan van onnodige verschillen in de aanpak van de diverse dierziekten zo klein mogelijk gemaakt wordt. Om die reden is ervoor gekozen om alles in een Europese verordening te gieten. Dit instrument draagt namelijk het best bij aan een integrale en geharmoniseerde aanpak in de Europese Unie.

Wat is er nieuw aan deze verordening?
  • De Europese Unie is straks bevoegd om geharmoniseerde en integrale maatregelen te nemen tegen opkomende dierziekten;
  • Het beleid is meer risico-gebaseerd vormgegeven met daarbij meer aandacht voor preventie. Vaccinatie is daarmee – naast van belang voor preventie – een volwaardig bestrijdingsinstrument geworden;
  • De basisverantwoordelijkheden van andere houders van dieren en dierenartsen zijn beschreven.
Op welke dieren is de verordening van toepassing?

De verordening is van toepassing op verschillende categorieën land- en waterdieren. Naast dieren in de commerciële veehouderij gaat het dan om aquacultuurdieren, gezelschapsdieren, hobbydieren, dierentuindieren, circusdieren, proefdieren, wilde dieren en producten van dieren.

Tot wie is de verordening gericht?

De verordening bevat niet alleen voorschriften voor houders van dieren of exploitanten van inrichtingen, maar ook voorschriften die gericht zijn tot de lidstaten of de uitvoerende instanties van de lidstaten. Er is daarnaast een type voorschriften dat een bevoegdheid creëert  voor lidstaten zelf. Daarmee kunnen ze dan zelf maatregelen treffen of uitzonderingen aanwijzen. In enkele gevallen mogen lidstaten ook aanvullende of strengere maatregelen treffen of regels vaststellen.

Maar daarbij blijft te allen tijde het uitgangspunt dat de maatregelen geen belemmering mogen vormen voor het vrije verkeer van goederen en diensten tussen lidstaten. Én de maatregelen mogen uiteraard niet in strijd zijn met de verordening.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen