NVWA zet in 2020 in op productveiligheid en mestcontroles

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2020 extra capaciteit inzetten voor het toezicht op productveiligheid en mestcontroles. Ook zet de NVWA extra mensen in om meldingen op het gebied van voedselveiligheid sneller op te kunnen pakken. Daarnaast is er extra capaciteit voor werkzaamheden in verband met de nieuwe Europese controleverordening (OCR) en de nieuwe plantgezondheidsverordening (PHR).

Dat staat in het jaarplan NVWA 2020 dat eind 2019 door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor Medische Zorg en Sport (MZS) aan de Tweede Kamer is aangeboden

De NVWA heeft twee opdrachtgevers: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Op basis van eigen risico-inschattingen en de beleidsprioriteiten van de ministeries, stelt de NVWA jaarlijks een
jaarplan op met daarin de belangrijkste prioriteiten voor het komende jaar. De NVWA werkt daarbij risicogericht en streeft naar een slimme inzet van mensen en middelen.

Voedselveiligheid
Ook in 2020 besteedt de NVWA procentueel gezien het grootste deel van haar capaciteit aan het publiek belang Voedselveiligheid. Het bewaken van de voedselveiligheid voor burgers is ook in 2020 een belangrijke prioriteit in het toezicht. Het toezicht op voedselveiligheid gaat verder dan uitsluitend het toezicht op levensmiddelen die aan consumenten worden verkocht. Ook het toezicht op bijvoorbeeld antibioticagebruik, diervoeders, het slachtproces, dierlijke bijproducten en de productie van levensmiddelen draagt er aan bij dat ons voedsel veilig is. Daarbij let de NVWA op een gelijk speelveld en eerlijke informatie aan de consument. Voor 2020 worden in het NVWA jaarplan onder meer de volgende resultaten benoemd:

 • Snelle en adequate tracering van risico’s door bedrijven is bevorderd.
 • Toetsing en monitoring van de werking van privaat toezicht in de keten is voortgezet, inclusief de doorwerking in het toezicht van de NVWA.
 • Onderzoek naar en bestrijding van fraude en misleiding in de keten van grondstoffen, bijproducten (inclusief schadepartijen) en levensmiddelen is versterkt.
 • Toezichtstrategie op internetverkoop van levensmiddelen (incl. bijzondere eet- en drinkwaren), diergeneesmiddelen en diervoeders is geïmplementeerd

Dierenwelzijn
Naast voedselveiligheid blijft dierenwelzijn een maatschappelijk belangrijk thema. Afgelopen jaren is de ureninzet van de NVWA voor dit publieke belang door de inzet van de regeerakkoordmiddelen gegroeid van 6% in 2018 naar 8% nu. Het toezicht richt zich op een grote diversiteit aan verschillende
dieren en bedrijven. Het toezicht wordt complexer omdat dieren vaker via virtuele marktplaatsen worden verhandeld. Daarnaast is sprake van een toename van wet- en regelgeving met veel ’open normen’. Dit geeft risico’s voor de uniformiteit in het optreden door inspecteurs. Om het dierenwelzijn zo veel mogelijk te vergroten richt de NVWA zich met name op preventie, het voorkomen en verminderen van prioritaire risico’s zo dicht mogelijk bij de bron. Dat houdt in dat een risico dat ontstaat in één van de schakels van de dierlijke productieketen, zoveel als mogelijk in die schakel wordt aangepakt om te voorkomen dat het risico wordt overgebracht naar volgende schakels in de keten. Komend jaar wil de NVWA de data- en informatiepositie met betrekking tot dierenwelzijn vergroten. Concreet wil de NVWA op het gebied van dierenwelzijn in 2020 onder andere de volgende resultaten bereiken:

 • Door inzet van verscherpt toezicht is het aantal bedrijven met landbouwhuisdieren dat structureel niet naleeft verlaagd;
 • Nalevingsmetingen bij vleeskalveren, konijnen en nertsen zijn afgerond;
 • Intensivering van het toezicht gericht op naleving van randvoorwaarden gericht op routinematig couperen van varkensstaarten;
 • Toezicht op verantwoord fokken van honden en katten (in relatie tot erfelijke gebreken) is zichtbaar uitgebreid en doorontwikkeld;
 • Cameratoezicht in slachthuizen is verder geïmplementeerd;
 • Blijvende naleving van de afspraken in het convenant onbedwelmd slachten volgens religieuze riten;
 • Minder internationale meldingen n.a.v. intraverkeer van levende dieren in verband met niet naleving transportverordening.

Diergezondheid

In 2020 zet de NVWA onverminderd in op preventie en bestrijding van dierziekten, het voorkomen van verspreiding van dierziekten naar mensen en op het voorkomen en beperken dat dieren die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie toch in de voedselketen terechtkomen. Ook in 2020 blijft de crisis- en responsorganisatie goed geoefend en toegerust om snel en adequaat te kunnen reageren bij uitbraken van dierziekten. Het ingezette traject naar een toekomst van kringlooplandbouw kan van invloed zijn op de wijze waarop vee wordt gehouden en producten van dierlijke oorsprong worden geproduceerd. Naast de positieve ontwikkelingen dient er ook aandacht te zijn voor mogelijke risico’s, bijvoorbeeld het vervoederen van organisch afval waarmee ongewenste ziekteverwekkers of verontreinigingen in de voedselketen kunnen worden geïntroduceerd. Van belang is het behoud van de huidige dierziekte-en gezondheidsstatus van Nederland in Europees en internationaal verband, ook in het kader van de exportpositie. In 2021 treedt de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in werking. In 2020 wordt de implementatie van deze nieuwe verordening voorbereid en worden extra middelen ingezet om de EU verplichte norm van 3% te kunnen halen ten aanzien van I&R schaap/geit en I&R rund. Dat levert de volgende beoogde resultaten voor 2020 op:

 • Behoud van huidige dierziekte- en gezondheidsstatus in EU- en internationaal verband.
 • Insleep en verspreiding van dierziekten en non-alimentaire zoönosen is zoveel als mogelijk voorkomen.
 • EU verplichte aantal inspecties voor I&R rund en voor schaap & geit zijn uitgevoerd.

Brexit
Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) doen veel zaken met elkaar. Daarom zullen de werkzaamheden voor de NVWA bij een mogelijke (harde) Brexit sterk toenemen. Alleen al voor de keuring van producten van dierlijke oorsprong wordt in het geval van een harde Brexit een toename van circa 30% van het aantal controles verwacht. De NVWA heeft de afgelopen jaren voorbereidingen getroffen voor een eventuele harde Brexit, onder andere door het aannemen van ongeveer 100 dierenartsen.

Bron en foto: © NVWA

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen