Zienswijze RDA: “Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen”.

De RDA is een onafhankelijke raad van deskundigen. Zij adviseert de staatssecretaris van Economische Zaken gevraagd en ongevraagd over vraagstukken op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De RDA heeft op verzoek van de staatssecretaris een zienswijze opgesteld met als doel het verbeteren van het welzijn van paarden op paardenmarkten.

Aanbevelingen van de RDA

De RDA geeft in haar zienswijze de volgende tien aanbevelingen:

1. Aanscherping en uitbreiding van het Protocol Welzijn Paardenmarkten
2. Vakbekwaamheidseisen stellen aan controleurs
3. Voldoende kennis over omgang met en verzorging van paarden door de houder
4. Controle op identiteit paard en houder bij aankomst op de markt
5. Strikter toezicht en handhaving (wet en regelgeving) en opnemen van het aangepaste Protocol Welzijn Paardenmarkten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
6. Opstellen van een welzijnsevaluatie ten behoeve van bevoegd gezag
7. Transparantie op paardenmarkten vergroten
8. Communicatie en voorlichting aan alle betrokkenen, via geschikte kanalen en met toelichting op de achterliggende redenen van afspraken en regels
9. Eenduidige definities en interpretatie wet- en regelgeving
10. Aanvullende eisen ten aanzien van lange transporten

Uitleg bij de aanbevelingen

Aanscherping huidige Protocol Welzijn Paardenmarkten
De RDA heeft in het huidige protocol aangegeven waar zij aanscherping nodig achten. Voorbeelden hiervan zijn een controle van dierparameters (uitputting, verwondingen, afwijkend gedrag etc.) door een onafhankelijke en vakbekwame persoon, concretisering van het aanbieden van drinkwater en ruwvoer en het treffen van adequate voorzieningen om ongelukken te voorkomen.

Aanvullingen op het huidige Protocol Welzijn Paardenmarkten

De RDA adviseert dat beoordelaars van de welzijnstoestand specifieke kennis hebben en aan vakbekwaamheidseisen voldoen. Controle op omgang en verzorging hoort ook door personen met kennis van zaken te gebeuren, zodat lichamelijke en gedragsmatige afwijkingen worden opgemerkt. Standaard controle van de identiteit van de paarden en hun paspoort wordt ook geadviseerd. Het is op deze manier direct inzichtelijk wie verantwoordelijk is voor de paarden en of aan bepaalde welzijnseisen wordt voldaan (bijv. voldoende rust). Verder adviseert zij een richtlijn voor klimaat en effect van weersinvloeden op het welzijn van paarden.

Samenwerking controleurs en handhavers

De RDA geeft aan dat samenwerking tussen controleurs en handhavers een praktische oplossing is voor een efficiënte vorm van toezicht.

Voorlichting en communicatie

Om naleving van wet- en regelgeving te verbeteren is communicatie van groot belang. De regels moeten duidelijk worden uitgelegd en helder zijn voor iedereen. Het voorlichten van potentiele kopers is ook essentieel om impulsaankopen te voorkomen.

Implementatie welzijnsverbeteringen op paardenmarkten

De RDA geeft in haar zienswijze ook een aantal voorbeelden hoe de implementatie van verbeteringen kan worden doorgevoerd. Zij stellen dat een locatie niet geschikt is om een paardenmarkt te houden, als de aanbevelingen niet kunnen worden doorgevoerd.

Reactie GGP op zienswijze

De GGP is blij met de zienswijze op paardenmarkten van de RDA. De GGP heeft in het beginstadium input geleverd op de zienswijze en haar standpunt over paardenmarkten gedeeld met de RDA. De zienswijze is erg uitgebreid en zorgvuldig opgesteld. Waar het oude protocol Welzijn Paardenmarkten nog ruimte liet voor invulling, geeft de RDA concrete verbeterpunten die controleerbaar zijn en het welzijn van de paarden verhogen.

KNMvD Standpunt Paardenmarkten
RDA zienswijze “Paardenmarkten in Nederland”
RDA brochure met samenvatting van zienswijze