Reglement veterinaire specialisaties

Ten behoeve van de specialisatie in de diergeneeskunde is door de KNMvD een reglement voor de erkenning en de registratie van veterinaire specialisten vastgesteld. In dit reglement is voorzien in de instelling van een aantal organen. In dit artikel vindt u daar uitleg over. Ook kunt u hier formulieren downloaden voor het indienen van een verzoek tot herregistratie.

Registratiecommissie
De Registratiecommissie wordt gevormd door vertegenwoordigers van de specialismen. Elk specialisme wordt vertegenwoordigd door twee personen, te weten: één lid aan te wijzen door het bestuur op voordracht van de voor het specialisme representatieve groep; één lid werkzaam in het betreffende vakgebied aan te wijzen door het bestuur van de faculteit Diergeneeskunde.

De Registratiecommissie heeft een voorbereidende, een besluitvormende en een uitvoerende taak.

De voorbereidende taak bestaat uit:

 • het ontwerpen van de voorwaarden en criteria aan de hand waarvan vastgesteld kan worden of een bepaald gedeelte van de diergeneeskunde als een omschreven specialisme in de diergeneeskunde kan worden beschouwd;
 • het onderzoeken of er behoefte bestaat aan erkenning van een specialisme;
 • het ontwerpen van de eisen waaraan moet worden voldaan om als specialist in een te erkennen specialisme geregistreerd te worden;
 • het ontwerpen van de eisen, te stellen aan opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten.

De besluitvormende taak bestaat uit het vaststellen van:

 • welke onderdelen van de diergeneeskunde als specialismen worden erkend;
 • de eisen waaraan moet worden voldaan om als specialist erkend en geregistreerd te worden;
 • de nationale en internationale naamgeving van het specialisme;
 • de eisen die gesteld worden aan de opleiding van specialisten;
 • de eisen die gesteld worden aan opleiders van specialisten;
 • de eisen die gesteld worden aan opleidingsinstituten voor specialisten;
 • de wijze waarop aanvragen tot inschrijving in het register moeten worden behandeld;
 • de wijze waarop opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten erkend kunnen worden;
 • de algemene richtlijnen voor het opstellen van een profiel voor een specialisme.

De uitvoerende taak bestaat uit:

 • de bewaking van de opleidingen als zodanig, met name het toezicht op de naleving van de eisen die zijn gesteld aan de opleidingen, opleiders en opleidingsinstituten;
 • het toezicht op de opleiding van de persoon die tot specialist wordt opgeleid vanaf het moment waarop deze zich daartoe bij de Raad voor Specialisatie heeft aangemeld tot en met het moment dat inschrijving in het register heeft plaatsgevonden dan wel de opleiding om een bepaalde reden is beëindigd;
 • de erkenning van opleiders voor met name genoemd specialisme;
 • de erkenning van inrichtingen als opleidingsinstituten voor specialisten;
 • het toepassen en uitvoeren van de vastgestelde wijze van behandelen van een aanvraag tot inschrijving in het register;
 • de herregistratie van specialisten;
 • de bewaking van (de uitvoering van) de specialismen.

Klik hier voor het reglement van de registratiecommissie.

Klik hier voor de samenstelling van de registratiecommissie.

Specialisatiecommissies
Voor elk specialisme wordt door de Registratiecommissie een specialisatiecommissie ingesteld.

Een specialisatiecommissie heeft tot taak:

 • het ontwerpen en bewaken van het profiel van een specialisme;
 • de beoordeling van de opleiding;
 • de begeleiding van de specialist in opleiding;
 • het uitbrengen van adviezen aan de Registratiecommissie, onder meer inzake: de eisen te stellen aan opleidingen; opleiders en opleidingsinstituten; al of niet registreren van de specialist in de herregistratie van specialisten; erkenning van een opleidingsinstituut; erkenning van de opleiders.

Voor een mogelijk nog te erkennen specialisme kan een voorlopige specialisatiecommissie met een uitsluitend voorbereidende taak worden ingesteld. De instelling van een dergelijke specialisatiecommissie gebeurt door de Registratiecommissie. De taak van deze voorlopige specialisatiecommissie beperkt zich tot het ontwerpen van een voorlopig profiel van het eventueel door de Registratiecommissie te erkennen specialisme.

Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep bestaat uit: drie leden benoemd door het bestuur; drie leden benoemd door de faculteit Diergeneeskunde; één lid te benoemen door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; een voorzitter, bij voorkeur een hoge rechterlijke (ex) functionaris, te benoemen door het bestuur.

Uitvoerend comité
De taak van het uitvoerend comité bestaat uit: het in behandeling nemen van de aanvragen tot inschrijving voor een specialisme; het inschrijven in het register, indien het uitvoerend comité met algemene stemmen – gehoord de specialisatiecommissie – akkoord gaat.

Klik hier voor de samenstelling van de specialisatiecommissies

Creditpointsysteem herregistratie-formulieren

U kunt hier de formulieren downloaden die bestemd zijn voor het indienen van een verzoek tot herregistratie:
Interne geneeskunde gezelschapsdieren
Chirurgie gezelschapsdieren
Dermatologie
Oogheelkunde
Veterinaire Pathologie
Veterinaire Diervoeding
Veterinaire Microbiologie
Diagnostische Beeldvorming
Chirurgie Paard
Inwendige ziekten Paard
Reproductie Paard
Gezondheidszorg Rund
Veterinaire Volksgezondheid
Gezondheidszorg Varken
Gezondheidszorg Pluimvee

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen