Richtlijn Streptococcus suis bij gespeende biggen

In deze richtlijn vind je de professionele standaard voor de behandeling en preventie van problemen met Streptococcus suis bij gespeende biggen. Deze richtlijn is geschreven voor dierenartsen die bedrijven begeleiden met bedrijfsmatig gehouden varkens. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van uw overwegingen en beslissingen betreffende S. suis infecties bij gespeende biggen.

De richtlijn is 9 april 2014 gepubliceerd en is 1 juli 2014 door het bestuur van de KNMvD vastgesteld.

Doel
Het hoofddoel van deze richtlijn is om bij klinische problemen ten gevolge van S. suis infecties bij gespeende biggen te komen tot een zorgvuldige, selectieve en verantwoorde toepassing van antibiotica.

Deze richtlijn richt zich daarom op de navolgende vragen:

  • Hoe is ziekte en sterfte van biggen als gevolg van een infectie met S. suis te voorkomen?
  • Wat te doen wanneer ziekte en sterfte van biggen door een infectie met S. suis plaatsvindt?

Bij het opstellen van deze richtlijn is het belang van de varkenshouder meegewogen door te kiezen voor een praktische en haalbare aanpak die ondersteund wordt door wetenschappelijke publicaties en expert opinions.

De richtlijn is opgesteld door een daartoe geïnstalleerde, multidisciplinaire werkgroep, in opdracht van het bestuur van de KNMvD. De richtlijn vertegenwoordigt de geldende professionele standaard ten tijde van de opstelling en is niet te beschouwen als wettelijk voorschrift.

De richtlijntekst is opgedeeld in drie delen. Deel 1 geeft in het kort de belangrijkste aanbevelingen weer. Deel 2, de hoofdtekst, bevat de toelichting op deze aanbevelingen. De onderbouwing van de aanbevelingen vindt u in deel 3: de eindnoten. De urgentie van een aanbeveling is afhankelijk van de kwantiteit en kwaliteit van het onderliggende bewijs. Deze urgentie blijkt uit de bewoording van de aanbevelingen.

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen