Richtlijn vleeskuikens vastgesteld door KNMvD

Op 14 september jl. heeft het KNMvD-bestuur de richtlijn ‘Veterinair handelen bij vleeskuikens rondom de opzet en eerste levensweek op het vleeskuikenbedrijf’ vastgesteld. Deze richtlijn is op 1 mei 2017 gepubliceerd op de KNMvD-website. In de periode van mei tot september zijn geen commentaren op deze richtlijn binnen gekomen. Door de vaststelling door het KNMvD-bestuur wordt de richtlijn vleeskuikens officieel van kracht. Toezichthouders kunnen de richtlijn vanaf nu als de geldende richtlijn meenemen in hun beoordelingen.

Richtlijn vleeskuikens

De richtlijn is geschreven voor dierenartsen die bedrijven begeleiden met bedrijfsmatig gehouden vleeskuikens. Zij kunnen nu kennisnemen van de richtlijn. Het doel van de richtlijn is:
• ondersteuning bieden bij de advisering van vleeskuikenhouders;
• ondersteuning bieden bij beslissingen over en overwegingen bij de diagnostiek en het toepassen van interventies;
• de kaders aan te geven waarbinnen de inzet van antimicrobiële middelen verantwoord is.

De richtlijn geeft nadrukkelijk geen antwoord op de vraag welk antibioticum ingezet kan of moet worden. Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijn Toepassen van antimicrobiële middelen en het Formularium Pluimvee – categorie vleeskuikens (in revisie) van de KNMvD.

Achtergrond

De KNMvD stelt zich actief op in de maatschappelijke en politieke discussie om antibioticumresistentie tegen te gaan en heeft het initiatief genomen tot veterinaire richtlijnen om dierenartsen te ondersteunen in het terugdringen van het antibioticumgebruik. De richtlijnen van de KNMvD bieden de dierenarts handvatten om antibiotica zo min mogelijk en zorgvuldig in te zetten met evidence based aanbevelingen. Zij dragen bij aan het inzichtelijk maken van het handelen van de dierenarts.

De richtlijnen van de KNMvD zijn opgesteld voor en door dierenartsen vanuit de praktijk en wetenschap. Deze richtlijnen geven de professionele standaard weer voor alle dierenartsen en helpen bij bepaalde overwegingen en het maken van beslissingen. Zij vertalen het best beschikbare bewijs naar de praktijk. De richtlijnen dragen zo bij aan kwalitatief goede veterinaire zorg die oog heeft dierenwelzijn, inclusief diergezondheid, volksgezondheid en milieu.

Beroepsnorm

Een richtlijn vormt geen wettelijk voorschrift, maar beschrijft de meest actuele aanpak van een aandoening of situatie. Afhankelijk van de patiënt en de situatie kan een dierenarts op basis van professionele autonomie afwijken van een richtlijn. Soms is dit zelfs noodzakelijk.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen