SGD-loket

Dit is het SGD-loket. Via dit loket wil de KNMvD signalen en vragen uit het veld over de regelingen van de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) beter stroomlijnen richting onze vertegenwoordigers in de Colleges van Belanghebbenden (CvB) van de SGD.

In deze CvB worden belangrijke besluiten genomen over de inhoud en de uitvoering van de regelingen. Deze regelingen zijn van grote invloed op uw dagelijkse werk. De KNMvD vindt het daarom heel belangrijk dat de regelingen zo worden ingericht dat de eisen zinvol en praktisch uitvoerbaar zijn en daarnaast aansluiten bij de doelstelling: het borgen van de kwaliteit van de veterinaire dienstverlening. Om te zorgen voor een zo goed mogelijke inbreng van onze vertegenwoordigers in de CvB is het van belang dat dierenartsen in het veld hen snel en makkelijk kunnen bereiken. Zodat de dierenartsen die namens de KNMvD in het CvB zitten de belangen van deelnemende dierenartsen optimaal kunnen behartigen.

Dus, heeft u een vraag of een klacht over de regelingen van de SGD? Meldt het via dit SGD-loket, dan zorgen wij dat deze snel bij de juiste persoon terecht komt en adequaat wordt afgehandeld.

U krijgt binnen 5 werkdagen een eerste reactie van de KNMvD en u wordt mogelijk later nog teruggebeld door een CvB dierenarts. Natuurlijk kunt u de KNMvD-vertegenwoordigers in de CvB ook rechtstreeks en persoonlijk bereiken. Kijk voor een actuele samenstelling van de CvB op de website van de SGD.

Achtergrondinformatie Stichting Geborgde Dierenarts

Sinds 2011 beheert de SGD een aantal kwaliteitsregelingen voor dierenartsen. De SGD is opgericht als gevolg van afspraken die voortvloeien uit het convenant TF ABRES. Daarin is vastgelegd dat veehouders via een verplichting vanuit hun eigen kwaliteitssysteem gebruik zouden gaan maken van een bedrijfsgebonden dierenarts. De veterinaire dienstverlening van deze “1-op-1” dierenarts zou via een eigen kwaliteitssysteem geborgd worden. In 2013 is met de komst van de UDD-regeling de 1-op-1 relatie ook wettelijk verankerd. Op dit moment zijn er regelingen voor rundvee-, varkens-, pluimvee- en vleeskalverdierenartsen.

De inhoud van de regeling en de eisen waaraan de dierenarts moet voldoen worden vastgesteld in de zogenaamde Colleges van Belanghebbenden (CvB). Hierin zitten naast dierenartsen ook vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en van veehouders. Gezamenlijk geven zij de reglementen en protocollen vorm. Het bestuur van de SGD keurt ze vervolgens goed. De regelingen kunnen twee keer per jaar gewijzigd worden, op 1 januari en 1 juli. Via nieuwsbrieven worden de wijzigingen gecommuniceerd naar de deelnemende dierenartsen. Als certificerende instantie heeft de SGD op dit moment VERIN aangewezen. VERIN voert audits uit bij dierenartsen om te controleren of men aan de eisen voldoet. De registers voor de geborgde dierenartsen worden gepubliceerd op de website van de SGD en via Dactari Registratie en Accreditatie.