Veterinaire borging en de SGD

Vandaag heeft de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) deelnemende dierenartsen nader geïnformeerd over de stand van zaken rond Koekompas, het bedrijfsgezondheidsplan en het uitoefenen van toezicht door dierenartsen op het leveren van melk van gezonde dieren.

Sinds in december 2019 duidelijk is geworden dat de overheid geborgde dierenartsen heeft aangewezen voor toezichtstaken in de zuivel, liggen er een aantal vragen over de verdere invulling hiervan. Over deze onderwerpen voert de SGD overleg met alle stakeholders. Als vertegenwoordigers van de beroepsgroep zijn zowel de KNMvD als het CPD in dit traject betrokken, onder meer via de Colleges van Belanghebbenden en bestuurlijk overleg.

Ons streven is om de recente ontwikkelingen te gebruiken om tot werkbare en praktische verbeteringen te komen binnen de regelingen voor geborgde dierenartsen, bijvoorbeeld via aanpassingen in het bedrijfsgezondheidsplan, een digitaal werkprotocol en waar mogelijk het terugdringen van administratieve lasten.

Uitgangspunt is dat dierenartsen onafhankelijk hun werk kunnen doen, de verantwoordelijkheden tussen dierenarts en veehouder duidelijk zijn en er keuzevrijheid is om wel of niet toezichthoudende taken uit te voeren.

Inhoudelijke vragen over de consequenties van het besluit van de overheid voor geborgde dierenartsen worden in beginsel door de SGD opgepakt. Mocht je vragen hebben over de rol en positie van de KNMvD in dit proces, dan kun je rechtsreeks terecht bij de clusterbestuurders landbouwhuisdieren en bij onze vertegenwoordigers in de colleges van belanghebbende bij de SGD.

De SGD, CPD en KNMvD zijn zich ervan bewust dat er onduidelijkheid is geweest over de wijze waarop de taken van de dierenarts dienen te worden geborgd. Snelle, eenduidige inrichting en communicatie zijn in ieders belang. Vanwege de complexiteit van de materie en de zeer late bekendmaking van de regelgeving was er helaas meer tijd en afstemming nodig om dit te realiseren. Wij hopen je met dit bericht meer duidelijkheid te hebben gegeven.

De KNMvD streeft, in goed overleg met alle betrokken partijen, naar een integrale aanpak waarbij je als dierenarts vertegenwoordigd bent en blijft.

 

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen