Bij het opstellen van formularia wordt zo veel mogelijk uitgegaan van het principe van evidence based medicine. Daar waar onvoldoende wetenschappelijk bewijs voorhanden is gelden de formularia als een expert opinion. De formularia ondersteunen de dierenarts bij het correct, selectief, restrictief en zorgvuldig gebruik van antibiotica ter voorkoming van resistentieontwikkeling.
De WVAB bevordert het gebruik van de formularia in de praktijk en adviseert beleidsmakers ten aanzien van veterinair antibioticabeleid. Bij de beleidskeuzes rondom de inzet van antibiotica in de dierhouderij zal de WVAB steeds een zorgvuldige afweging maken tussen enerzijds het belang van volksgezondheid en anderzijds het dierenwelzijn.

Procedure opstellen formularia voor verantwoord antibioticagebruik.