Ik word lid

Welkom bij de KNMvD! Wat fijn dat je lid wordt van dé beroepsorganisatie van en voor dierenartsen.

Heb je een vraag over het lidmaatschap? Neem dan contact met ons op via ledenadministratie@knmvd.nl.

 

Veelgestelde vragen

Wat is het Starterslidmaatschap?
Speciaal voor de net afgestudeerde dierenarts hebben we het Starterslidmaatschap. De eerste twee jaar na de afstudeerdatum kan de starter voor 125 euro per jaar lid zijn van de KNMvD. Na deze twee jaar gaat het lidmaatschap automatisch over op een regulier lidmaatschap.
Waarom is het lidmaatschap gebaseerd op inkomen?
Het belangrijkste doel van het KNMvD is belangenbehartiging voor de beroepsgroep dierenartsen met betrekking tot wet- en regelgeving. Er is uiteindelijk gekozen voor een systeem waarbij de hoogte van de contributie wordt gebaseerd op een inkomenscategorie. Hiermee geven we invulling aan belangen waar we als vereniging nadrukkelijk aan hechten: solidariteit en duurzame verbinding. Kortom een solidair stelsel waarmee we de lasten van onze vereniging evenredig proberen te verdelen.
Wat en voor wie is het lidmaatschap?
Iedereen afgestudeerd als dierenarts of studerend voor dierenarts kan lid worden van de KNMvD. Bij ieder lidmaatschap bent u automatisch lid van één cluster. Wij vragen u bij opgave direct deze keuze te maken. Daarnaast is het mogelijk om kosteloos lid te worden van een extra cluster(s).
Wat kost mijn lidmaatschap?
De kosten van uw lidmaatschap zijn afhankelijk van de inkomenscategorie waar u in valt. Een uitzondering hierop zijn de lidmaatschappen voor studenten en senioren (gepensioneerd/rustend dierenartsen).
Moet ik mijn specifieke inkomen doorgeven?
Nee dat hoeft niet. Wij begrijpen dat inkomen een gevoelig gegeven kan zijn. Om die reden werken wij niet met exacte inkomensgegevens, maar met inkomenscategorieën. Wij vragen u zelf een keuze te maken uit deze inkomenscategorieën. Op basis hiervan bepalen wij vervolgens de hoogte van uw contributie. Wij gaan er van uit dat onze leden de vragen naar waarheid zullen invullen. Mochten wij het vermoeden hebben dat een opgave niet klopt dan behouden wij ons het recht voor om nadere vragen te stellen of een verklaring van juistheid uw accountant op te vragen.
Welk inkomen bepaalt de hoogte van mijn contributiebedrag?
Wij hanteren voor het contributiejaar uw inkomen conform de inkomstenbelasting over het voorafgaande jaar. Dit bepaalt in welke inkomenscategorie u valt. U geeft zelf aan ons door in welke inkomenscategorie u valt. De KNMvD behoudt zich het recht voor om ter controle nadere gegevens op te vragen. Als blijkt dat u met uw huidige inkomen in een lagere inkomenscategorie valt dan kunt u dat tot 1 december van het betreffende jaar aan ons doorgeven. Wij zullen u dan alsnog in de juiste categorie indelen en het eventueel te veel betaalde bedrag crediteren.
Wordt het lidmaatschap ingedeeld op basis van bruto of netto inkomen?
Uw bruto jaarinkomen bepaalt in welke inkomenscategorie u valt. Onder uw inkomen vallen alle inkomsten die horen bij de uitoefening van het vak dierenarts. Ook inkomsten uit een al dan niet tijdelijke uitkering vallen onder inkomsten, maar alleen als de uitkering hoort bij de aanstelling als dierenarts.
Ik weet nog niet wat mijn inkomen is. Wat nu?
In dat geval maakt u een schatting van wat u denkt te gaan verdienen. Mocht achteraf (tot 1 jaar later) blijken dat u in een verkeerde inkomenscategorie bent ingedeeld dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij de factuur corrigeren.
Ik ben student, wat moet ik betalen?
Tot datum van afstuderen, bedraagt de contributie € 38 per jaar.
Ik ben student en studeer binnenkort af, betaal ik dan contributie voor het hele jaar?
Als u afstudeert dan geeft u dat aan ons door. Wij zullen u vervolgens indelen in de juiste inkomenscategorie. U ontvangt dan een factuur naar rato van het resterende aantal maanden van het betreffende jaar.
Wat zijn de regelingen rondom BTW?
Bent u ondernemer of ZZP-er, dan zijn wij verplicht om de wettelijk vastgestelde BTW in rekening te brengen. Deze BTW is voor de meeste ondernemers aftrekbaar. Voor leden in loondienst heeft de KNMvD vrijstelling van BTW-heffing. U ontvangt in dat geval een factuur zonder BTW.
Ik ben zzp-er, wat geldt er voor mij?
Ook voor u geldt dat de contributie afhankelijk is van uw inkomen. Hierbij is het uitgangspunt het inkomen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin u lid wilt worden. Start u in het lopende jaar als ZZP-er? In dat geval maakt u een schatting van wat u denkt te gaan verdienen. Mocht achteraf (tot 1 jaar later) blijken dat u in een verkeerde inkomenscategorie bent ingedeeld dan kunt u dat aan ons doorgeven en zullen wij de factuur corrigeren.
Ik ga lopende het jaar met pensioen, heeft dit gevolgen voor mijn contributie?
Als u dit aan ons doorgeeft, beëindigen we uw huidige lidmaatschap en delen wij u per pensioendatum in bij het senioren-lidmaatschap. Het eventueel door u te veel betaalde bedrag zal worden terugbetaald.
Ik vertrek naar het buitenland, kan ik mijn lidmaatschap dan tijdelijk stopzetten?
Dit is niet mogelijk maar dit is ook niet nodig, want ook in het buitenland kunt u gebruik blijven maken van alle diensten en ontvangt u ook het TvD.
Ik wil gedurende het jaar lid worden kan dat? Moet ik dan voor het hele jaar betalen?
U kunt op ieder moment lid worden. Wanneer u gedurende het jaar lid wordt ontvangt u een factuur naar rato van het resterende aantal maanden van het betreffende jaar.
Hoe kan ik mijn lidmaatschap betalen?
U heeft de keuze om zelf te betalen na ontvangst van de factuur door middel van overschrijving of door middel van betaling via automatische incasso.
Moet ik mijn factuur in één keer betalen?
U kunt de factuur in één keer betalen of in één van de volgende termijnen: 2 termijnen, 4 termijnen of 10 termijnen.
Waarom moet ik een eerste clusterkeuze maken?
De eerste clusterkeuze is de basis voor het vastleggen van de zetelverdeling in de Raad van Afgevaardigden. Voor deze verdeling telt alleen de eerste clusterkeuze en niet de extra gekozen clusters.
Wat kost een cluster lidmaatschap?
Zowel de eerste clusterkeuze als extra cluster lidmaatschappen zijn kosteloos. Wij registreren dit wel als lidmaatschap om u zo van de gewenste informatie te kunnen voorzien.
Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december van het huidige verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een mail te sturen naar de leden.adm@knmvd.nl.
Hoe worden mijn gegevens bewaard?
Uw gegevens worden in ons systeem bewaard in een afgeschermd en vertrouwelijk dossier. Dit dossier is alleen inzichtelijk voor medewerkers die belast zijn met de leden- en financiële administratie. Ons systeem is beveiligd met een twee factor authenticatie.
Hoe lang worden mijn inkomensgegevens bewaard?
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. De gegevens omtrent uw inkomenscategorie worden bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn, wat betekent dat financiële gegevens waaruit een factuur voortvloeit gedurende 7 jaar worden bewaard.
Ik zie op de toegezonden antwoordkaart geen inkomenscategorieën?
De inkomenscategorie waar u in valt kan op verschillende manieren aan ons worden doorgegeven. Het heeft de voorkeur dat u deze informatie via onze digitaal formulier ter beschikking stelt. Uit praktische overwegingen hebben we dit tevens mogelijk gemaakt door middel van het toesturen van een antwoordkaart. Indien u voor deze optie kiest bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden. Op de antwoordkaart hebben wij de inkomenscategorieën niet (cijfermatig) gespecificeerd ter bescherming van uw privacy.
Waarom geven wij de voorkeur om de gegevens digitaal aan te leveren?
Ons e-mailverkeer is beveiligd met de benodigde certificaten en een fysiek poststuk is voor ons onderweg niet traceerbaar.
Waarvoor hebben jullie deze gegevens nodig?
Uw inkomenscategorie hebben wij nodig om de door u verschuldigde contributie te bepalen. Overige gegevens zoals uw diploma hebben wij nodig om te controleren of u afgestudeerd dierenarts bent. Uw afstudeerdatum gebruiken wij om aandacht aan uw jubileum als dierenarts te kunnen geven.