Een nieuwe Code voor de Dierenarts

De Raad van Afgevaardigden van de KNMvD heeft op 2 juni jl. een nieuwe versie van de Code voor de Dierenarts vastgesteld. Onze Code is daarmee in lijn gebracht met de Code of Conduct van onze Europese koepel, de Federation of Veterinarians of Europe (FVE). 

Rol en betekenis van de Code

Het doel van de Code voor de Dierenarts is om een aantal belangrijke gedragsregels en verantwoordelijkheden van dierenartsen vast te leggen. Hiermee scheppen we duidelijkheid naar elkaar, en naar iedereen met wie we in de uitoefening van het beroep te maken hebben. Met de Code onderstreept de KNMvD het grote belang dat zij hecht aan de kwaliteit van de uitoefening van de diergeneeskunde. In de Code staan de belangen van het dier, de cliënt en de samenleving centraal.

De Code is opgesteld voor en door leden van de KNMvD. Zij zijn via het lidmaatschap aan de Code gebonden. Leden van de KNMvD kunnen elkaar aanspreken op het naleven van de Code en eventuele geschillen voorleggen aan de Ereraad. Daarnaast is deze Code óók voor niet-leden van belang, omdat in de (tucht)rechtspraak de in de Code neergelegde waarden en normen kunnen worden meegewogen. De Code geldt in beginsel voor alle dierenartsen, zowel voor dierenartsen werkzaam in de praktijk als daarbuiten, maar niet alle artikelen zijn altijd op elke dierenarts van toepassing.

Belangrijkste wijzigingen

De vorige versie van de KNMvD Code voor de Dierenarts uit 2010 is op hoofdlijnen vergelijkbaar met de Code of Conduct van de FVE . Er is daarom gekozen voor het aanhouden van de indeling en hoofdtekst van de bestaande KNMvD Code en die aan te vullen met enkele nieuwe elementen uit de FVE Code. Zo is in hoofdstuk I een aantal algemene waarden toegevoegd, waaronder “eerlijkheid” en “professionaliteit”. In hoofdstuk II wordt meer nadruk gelegd op onze verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welzijn van dieren die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Bovendien is het belang van het hebben van de juiste kennis, vaardigheden en apparatuur voor de behandeling van dieren toegevoegd. In hoofdstuk III is een aantal artikelen uitgebreid en zijn er enkele toegevoegd (3.7 en 3.8). Deze gaan over onze relatie met cliënten en hebben onder meer betrekking op onze professionaliteit, transparantie en onafhankelijkheid. In hoofdstuk IV is een artikel toegevoegd over veterinaire certificatie (4.9). In hoofdstuk VII is een aantal artikelen opgenomen over onze verantwoordlijkheden ten opzichten van volksgezondheid, milieu en digitale dienstverlening (7.5 t/m 7.8). Tot slot is een aantal definities herzien. De volledige tekst van de nieuwe Code is hier te vinden.

Procedure

Voor de totstandkoming van de nieuwe Code heeft het KNMvD bestuur de commissie ethiek de opdracht gegeven de versie uit 2010 te updaten op basis van FVE Code of Conduct, versie 2019. Daarbij zijn ook andere relevante documenten zoals de Veterinaire Eed en de nieuwe definitie van Goede Veterinaire Praktijk (zoals overeengekomen met het CPD en de SGD) betrokken. De commissie ethiek heeft vervolgens een concept opgesteld, dat na positief advies van de Ereraad akkoord is bevonden door het bestuur. Daarna is deze concept Code van november 2021 tot januari 2022 ter consultatie voorgelegd aan de leden. Het binnengekomen commentaar is door de commissie ethiek verwerkt. Ook is er een gesprek geweest met een delegatie van dierenartsen werkzaam bij de NVWA. Daarop heeft de NVWA besloten voor haar eigen dierenartsen een toelichting op de Code op te stellen. Deze zal worden afgestemd met de KNMvD. In de bestuursvergadering van 29 maart 2022 heeft het KNMvD bestuur de nieuwe Code voor de Dierenarts goedgekeurd. Tot slot is het document voorgelegd aan de Raad van Afgevaardigden, die als hoogste orgaan van onze vereniging, de Code op 2 juni jl. heeft vastgesteld.

Het KNMvD bestuur dankt iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze nieuwe versie van de Code.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen