Volksgezondheid

Op deze pagina vind je informatie over COVID-19. Vragen? Neem gerust contact met ons op.

De re-integratie van een zieke werknemer loopt vertraging op door de coronacrisis. Heeft dit gevolgen voor de beoordeling door het UWV?

De huidige crisis ontslaat werkgever en werknemer niet van de inspanningsverplichting om de re-integratie voort te zetten en het dossier bij te houden.

Als een werknemer na 104 weken (de verplichte loondoorbetalingstermijn) een WIA-uitkering aanvraagt, dan toetst het UWV of de werkgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of de inspanningen voldoende waren. Op 31 maart 2020 heeft het UWV gemeld dat ze bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen van de werkgever op de volgende punten rekening houdt met de cororancrisis:

  • Oordeelt het UWV dat het re-integratieverslag niet compleet is? En kan de werkgever door de coronacrisis niet binnen 5 dagen de ontbrekende informatie aanleveren, dan weegt het UWV af of de argumenten hiervoor plausibel zijn. Zo ja dan volgt geen administratie loondoorbetalingverplichting. De beoordeling vindt dan plaats op basis van de wel aanwezige informatie;
  • Als een werkgever meldt dat hij door de coronacrisis bepaalde re-integratieverplichtingen niet heeft kunnen doen, dan bekijkt het UWV of dit een deugdelijke reden is. Zo nee, dan volgt een administratieve loondoorbetalingsverplichting;
  • Als de werkgever mededeelt dat de nagelaten inspanningen niet hersteld kunnen worden, omdat zijn bedrijf gesloten is en er geen mogelijkheid is tot passende arbeid thuis, dan volgt geen sanctie;
  • Heeft de werkgever een administratieve loondoorbetalingsverplichting opgelegd gekregen, maar vindt hij dat de herstelinspanningen stagneren vanwege de coronacrisis, dan kan hij een kortingsverzoek Loondoorbetalingsverplichting indienen. Is het UWV van mening dat de argumenten plausibel zijn dan wordt de doorbetalingsplicht beëindigd en de WIA-beoordeling gestart;
  • Als het UWV van plan is om een loondoorbetalingsverplichting op te leggen dan wordt dit voornemen eerst getoetst door de Landelijke Loonsanctie Commissie. Deze Commissie toetst of de sanctie, in het licht van de coronacrisis, redelijk is.