Juridisch/wetgeving

Heb je vragen over het invullen van EU-dierenpaspoorten? Wat kan en mag de paraveterinair? Ondernemer en vragen over röntgen, RI&E of algemene voorwaarden? Geen probleem! Alle informatie die je nodig hebt is hier te vinden.

Mag mijn werknemer naar de dokter onder werktijd?

Wettelijk gezien is er weinig tot niets geregeld over hoe je als werkgever moet omgaan met personeel dat onder werktijd naar het ziekenhuis of de tandarts moet. In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is slechts opgenomen dat werknemers recht hebben op kortverzuimverlof bij ‘spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwijze niet buiten werktijd om te plannen arts- of ziekenhuisbezoek’. Tijdens dit verlof moet de werkgever het volledige loon aan de werknemer doorbetalen (tenzij anders is bepaald in de cao of tussen de werkgever en de ondernemingsraad).

Goed werknemer en werkgeverschap
Spoedgevallen (als in: een werknemer komt met zijn duim tussen de deur van de kantoortuin, topje van de duim hangt ernaast) zijn duidelijk: ja, die moet direct en onder werktijd naar een dokter. Maar de halfjaarlijkse tandartscontrole kan ruim van te voren gepland worden en dan hetzij in eigen tijd of aan het eind of begin van de werkdag gepland worden. Kortom, het antwoord op de vraag of een werknemer zonder meer altijd onder werktijd naar de arts moet mogen, is niet met een eenduidig ja of nee te beantwoorden als er niets is afgesproken.

Want wanneer is iets ‘redelijkerwijs’ niet mogelijk? Zodra het over werknemers en werkgevers gaat, komen de begrippen goed werknemer- en goed werkgeverschap om de hoek kijken. En dat is vaak een open norm.

Als het gaat om het invullen van het begrip goed werknemerschap zou je kunnen zeggen dat het getuigt van goed werknemerschap als een werknemer zijn bezoek aan de dokter aan het begin of juist helemaal aan het einde van een werkdag plant. Van een goed werkgever mag dan verwacht worden dat hij zijn werknemers toestaat om, indien nodig (en zeker als deze veertig uur per week werken), onder werktijd naar de dokter te gaan. Maar om het nog ingewikkelder te maken: de vraag of de werknemer vanwege werkgerelateerde klachten (een arbeidsongeval of RSI bijvoorbeeld) naar de dokter/specialist moet of niet kan ook een rol spelen bij het al dan niet toestaan van doktersbezoeken onder werktijd.

Personeelsreglement
Wij raden werkgevers aan een personeelsreglement (huishoudelijk reglement of hoe men het ook noemen wil) op te stellen. Daarin kun je als werkgever onder andere vastleggen dat werknemers bezoeken aan dokters, tandartsen et cetera zoveel mogelijk in eigen tijd moeten plannen dan wel – indien dat onmogelijk is – aan het begin of het einde van de werkdag. Hierin kun je ook vastleggen dat werknemers de afspraken- of verwijskaart moeten kunnen overleggen. Ook kun je ervoor kiezen een vast tijdsbestek af te spreken, voor welke duur een werknemer voor een artsenbezoek wordt doorbetaald. Alles wat buiten het afgesproken tijdsbestek valt, geldt dan als vakantie. Controleer of je volgens je cao verplichtingen hebt die afwijken van de wet. Tot slot: Behandel al je werknemers volgens dezelfde regels.