KNMvD bulletin Afrikaanse Varkenspest

Toename van uitbraken. Preventie insleep nog steeds van groot belang!

Vanuit het ministerie van LNV ontvingen wij een update over de Afrikaanse varkenspest (AVP) epidemie. Niet alleen zijn er recentelijk nog veel uitbraken gemeld in Europa, ook het aantal landen dat besmet is geraakt is toegenomen. Het meest recente voorbeeld daarvan is Slowakije dat op 25 juli een besmetting heeft gemeld. In het verleden hebben we vaker gezien dat het aantal besmettingen in de zomer hoger is, maar ook zonder een toename van het aantal besmettingen is de kans op verspreiding door menselijk handelen aanwezig. Het blijft belangrijk dat iedereen passende maatregelen neemt om introductie van de ziekte te voorkomen.

 De verspreiding van AVP in Europa

Afrikaanse varkenspest is nu ook aangetroffen in Slowakije. Dit land heeft op 25 juli een besmetting bij gehouden varkens gemeld op een locatie met vier varkens.

In België is het aantal besmettingen bij wilde zwijnen opgelopen tot 824 (stand op 4 juli 2019). Enkele besmette zwijnen zijn gevonden in de noordelijke zone I (buffergebied). Daarop is zijn beide zone I (bufferzone) en zone II (besmette zone) uitgebreid. De maatregelen voor het besmette gebied en voor varkenshouders en andere sectorpartijen zijn nog steeds van kracht. De overheid streeft er naar om eind december dit jaar alle wilde zwijnen in het besmette gebied en de bufferzone daaromheen te hebben geëlimineerd.

In Polen worden nog altijd besmettingen gemeld, zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. In de periode januari-juli 2019 zijn in totaal 1341 besmettingen bij wilde zwijnen vastgesteld. De laatste vondst was in het vrije buffergebied (part I). In 2018 waren dat er in totaal 2243. In 2019 zijn 21 uitbraken bij gehouden varkens gemeld. In 2018 waren er in totaal 109 uitbraken. Het gaat bij de uitbraken in 2019 niet allemaal om kleinschalige bedrijven; op sommige bedrijven waren honderden varkens aanwezig.

Ook in Roemenië gaat de verspreiding onverminderd door. In 2019 zijn volgens de Roemeense overheid in totaal 210 uitbraken bij gehouden varkens geweest, waarvan 2 op commerciële bedrijven en 208 bij kleinschalige houderijen (stand op 5 juli 2019). Het aantal besmette wilde zwijnen was 876, waarvan 713 dood gevonden en 163 geschoten. De overheid probeert met nieuwe regelgeving en controles van bedrijven op onder andere het toepassen van bioveiligheidsmaatregelen de kans op verspreiding van de ziekte te verkleinen.

In Estland zijn in 2019 geen besmettingen bij gehouden varkens geweest.

In Letland is een uitbraak bij een kleinschalige houderij geweest en is de wilde zwijnenpopulatie nog altijd besmet.

In Litouwen zijn meldingen geweest van besmette wilde zwijnen, maar deze zijn niet buiten de gedefinieerde zones aangetroffen. De stand is 458 voor de eerste helft van 2019. Sinds maart dit jaar zijn acht uitbraken bij gehouden varkens gemeld.

In Hongarije is op dit moment alleen de wilde zwijnenpopulatie besmet. In totaal zijn nu 1429 besmette wilde zwijnen gemeld.

In Bulgarije zijn besmettingen bij gehouden varkens en wilde zwijnen gerapporteerd. De uitbraken bij gehouden varkens vonden ook plaats in part I, de bufferzone. Meestal betrof het kleinschalige houderijen, maar op 19 juli heeft de overheid een uitbraak gerapporteerd in een bedrijf met 17.590 varkens, in part I (de vrije bufferzone).

Sardinië tenslotte is ook nog altijd niet gevrijwaard van infecties. Ook hier zijn nog uitbraken geweest.

In Moldavië, Rusland en Oekraïne vinden nog nieuwe besmettingen plaats.

De verspreiding van AVP in Azië

Zoals in de vorige mail gemeld is AVP verspreid naar Mongolië, China, Vietnam en Cambodja. Daar zijn sinds de vorige update Laos, Taiwan en Noord Korea bijgekomen. Experts spreken van een van de grootste epidemieën van een dierziekte ooit.

Nederland

Dat een besmetting met AVP in Nederland grote economische gevolgen heeft hoeft geen betoog. Hoewel er internationaal is afgesproken dat een besmetting bij wilde zwijnen de AVP status van een land niet beïnvloedt (zie hoofdstuk 15.1 ASF in de Terrestrial Animal Health Code van de OIE, de Wereldorganisatie voor diergezondheid; http://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/), is de kans niet gering dat derde landen handelsbarrières opwerpen, waardoor de export ernstig wordt belemmerd met alle gevolgen van dien.

Het risico op introductie in Nederland zit hem in menselijke handelingen, niet in de migratie van besmette wilde zwijnen, ook niet uit België. Het blijft dus van het grootste belang dat iedereen alert blijft en voorkomt dat er (varkensvlees)producten die mogelijkerwijs AVP virus bevatten in Nederland in de natuur of bij gehouden varkens terecht komen. Varkenshouders en transporteurs en hun medewerkers, jagers, andere belanghebbenden en overheden in EU-lidstaten zullen zich blijvend moeten inzetten om introductie van de ziekte te voorkomen.

In april jl. heeft de minister in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat zij voornemens was een taskforce op te richten ter preventie van AVP. Die taskforce is inmiddels gestart en zal, naar voorbeeld van de roadmap vogelgriep, een roadmap gaan opstellen met acties die gericht zijn op het zo veel mogelijk verkleinen van het risico van introductie van Afrikaanse varkenspest in gehouden varkens en bij wilde zwijnen. In deze taskforce zijn de vier provincies met wilde zwijnen vertegenwoordigd, alsmede de producentenorganisatie varkenshouderij (POV), een aantal vertegenwoordigers van natuurorganisaties en LNV.

Samengevat

AVP is in Europa en Azië niet onder controle. Het risico van verspreiding, vooral door menselijk handelen blijft onverminderd groot. Het is daarom van het grootste belang de insleep te voorkomen door geen etensresten (varkensproducten) in de natuur achter te laten of door te voorkomen dat deze bij gehouden varkens terecht komen. Bovendien moet iedereen die de kans loopt met besmet materiaal in aanraking te komen goede hygiënemaatregelen nemen. Dit geldt vooral voor varkenshouders en transporteurs en hun medewerkers, dierenartsen en jagers, maar ook voor anderen zoals toeristen. Het is eveneens van belang om alert te blijven, omdat de ziekte voorlopig nog niet onder controle zal zijn. Eventuele verdenkingen van AVP dienen zo snel mogelijk te worden gemeld via de NVWA (045 – 546 3188). Bij verschijnselen van ziekte bij varkens dient de aanwezigheid van de ziekte te worden uitgesloten. We moeten dus helaas rekening houden met een langdurige aanwezigheid van AVP in wilde zwijnen in de EU met alle bijbehorende risico’s.

Meer informatie over de AVP- situatie is o.a. te vinden op:

 

OIE

EC

WBVR

DWHC

NVWA

FAVV

FACE

SGE ASF

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen