Let op: NVWA gaat handhaven op de regels voor het fokken met gezelschapsdieren

Voor een betere handhaving van de wetgeving omtrent de fokkerij hebben het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in opdracht van LNV criteria – Fokken_met_kortsnuitige_honden_ – ontwikkeld voor de beoordeling van (alle) kortsnuitige honden.  Ook is er een deskundigenverklaring opgesteld over het fokken met de Bambino Sphynx kat. De NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) zullen deze criteria benutten bij de handhaving van de regels voor de fokkerij. Voor de handhaving bij andere rassen en soorten, kan de NVWA zich baseren op wetenschappelijke bronnen of deskundigen om advies vragen.

Wat betekent de handhaving voor jou  als dierenarts?
De NVWA handhaaft deze regels op basis van meldingen en risicogericht. Dat betekent dat de capaciteit van de NVWA daar wordt ingezet waar het risico het grootst is. Als dierenarts kun je ook in beeld komen en strafbaar zijn. Denk aan de volgende handelingen:

  • Structureel meewerken aan KI (ongeacht het ras niet toegestaan)
  • Meewerken aan het fokken van teveel nestjes
  • Meewerken aan het fokken van nesten waar er risico is op (het doorgeven van) schadelijke uiterlijke kenmerken, ernstige gedragsafwijkingen en/of erfelijke afwijkingen.

Wat zijn mogelijke consequenties van het niet naleven van de nieuwe criteria voor fokken met kortsnuiten?

Inspectie door de NVWA
De NVWA kan inspecties bij dierenartsen uitvoeren als daar aanleiding voor is. Mocht er een overtreding worden geconstateerd, dan kan de NVWA zelf maatregelen opleggen, zoals de Bestuurlijke Boete;
Rol VTC
Indien de NVWA hiertoe aanleiding ziet, kan zij ook zaken aandragen bij het VTC;
Strafrechtelijke Vervolging
Mocht de NVWA strafbaarheid constateren, dan kan zij de zaak aan het OM voorleggen. Het OM besluit over strafrechtelijke vervolging en doet dit op basis van de ernst van de overtreding en de omstandigheden waaronder deze is begaan.

Help dierhouders en fokkers overtredingen te voorkomen
Als dierenarts wil je te allen tijde voorkomen dat je een strafbare handeling uitvoert. Maar jouw verantwoordelijkheid strekt zich nog verder uit. Namelijk ook richting dierhouder en fokker. In de criteria staat over fokken met risico op bepaalde kenmerken of erfelijke ziekten:

Een houder moet ervoor zorgen dat het welzijn en de gezondheid van het ouderdier en de nakomelingen niet aangetast worden. En voorkomen dat:

  • een ouderdier ernstige gedragsafwijkingen, erfelijke afwijkingen of ziekten doorgeeft aan de nakomelingen, of dat die bij de nakomelingen kunnen ontstaan
  • het ouderdier schadelijke, uiterlijke kenmerken aan de nakomelingen doorgeeft
  • voortplanting op onnatuurlijke wijze plaatsvindt
  • het aantal nesten of nakomelingen de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen benadeelt

Op al deze punten kun je als dierenarts een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door het geven van advies en/of het uitvoeren of juist weigeren van bepaalde handelingen. Wees je bewust dat de dierhouder wordt gezien als pleger maar dat je als dierenarts mogelijk medepleger kunt zijn! Het is in ieders belang dat je geen strafbare handelingen uitvoert en je klanten zodanig adviseert dat overtredingen worden voorkomen. Aantoonbare verslaglegging van adviezen aan eigenaren en behandelingen zijn daarbij aan te raden. Bij twijfel kun je contact opnemen met de NVWA via info@nvwa.nl.

Advertentie

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen