Publicatie Richtlijn Veterinair handelen bij vleeskalveren in de eerste acht weken

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, maakt vandaag de Richtlijn Veterinair handelen bij vleeskalveren in de eerste acht weken na opzet op het vleeskalverenbedrijf voor de Nederlandse dierenartsen openbaar. De richtlijn is geschreven voor dierenartsen die bedrijven begeleiden vleeskalveren acht weken na opzet. Zij kunnen nu kennisnemen van de richtlijn.

Het doel van deze richtlijn is om de kaders aan te geven waarbinnen de dierenarts op verantwoorde wijze interventies met antimicrobiële middelen kan toepassen bij kalveren in de eerste acht weken op het vleeskalverbedrijf.

De belangrijkste ziekten bij vleeskalveren in de eerste acht weken na opzet zijn:

  • luchtwegproblemen inclusief otitis (Bovine Respiratory Disease (BRD)),
  • diarree,
  • artritis,
  • omphalitis,
  • primaire of secundaire septikemie,
  • parasitaire en mycotische huidinfecties.

Vanwege de grote gevolgen en het multifactoriële karakter van BRD en diarree gaat deze richtlijn uitgebreid in op de behandeling van deze ziektebeelden.

De richtlijn geeft nadrukkelijk geen antwoord op de vraag welk antibioticum ingezet kan of moet worden. Hiervoor wordt verwezen naar de richtlijn Toepassen van antimicrobiële middelen en het Formularium vleeskalveren en vleesvee van de KNMvD.

Achtergrond

De KNMvD stelt zich actief op in de maatschappelijke en politieke discussie om antibioticumresistentie tegen te gaan en heeft het initiatief genomen tot veterinaire richtlijnen om dierenartsen te ondersteunen in het terugdringen van het antibioticumgebruik. De richtlijnen van de KNMvD bieden de dierenarts handvatten om antibiotica zo min mogelijk en zorgvuldig in te zetten met evidence based aanbevelingen. Zij dragen bij aan het inzichtelijk maken van het handelen van de dierenarts.

De richtlijnen van de KNMvD zijn opgesteld voor en door dierenartsen vanuit de praktijk en wetenschap. Deze richtlijnen geven de professionele standaard weer voor alle dierenartsen en helpen bij bepaalde overwegingen en het maken van beslissingen. Zij vertalen het best beschikbare bewijs naar de praktijk. De richtlijnen dragen zo bij aan kwalitatief goede veterinaire zorg die oog heeft dierenwelzijn, inclusief diergezondheid, volksgezondheid en milieu.

Beroepsnorm

Een richtlijn vormt geen wettelijk voorschrift, maar beschrijft de meest actuele aanpak van een aandoening of situatie. Afhankelijk van de patiënt en de situatie kan een dierenarts op basis van professionele autonomie afwijken van een richtlijn. Soms is dit zelfs noodzakelijk. De verwachting is dat het KNMvD-bestuur de richtlijn in haar vergadering van september 2017 zal vaststellen. Toezichthouders kunnen de richtlijn daarna als de geldende richtlijn meenemen in hun beoordelingen.

Klik hier voor de richtlijn en de bijbehorende stroomdiagrammen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen