Resultaten van de KNMvD corona-enquête

De afgelopen week heeft de KNMvD een enquête uitgezet onder dierenarts-ondernemers, dierenartsen in loondienst en paraveterinairen over de gevolgen van de corona-crisis voor dierenartsenpraktijken. Het doel van de enquête was om inzicht te krijgen in de knelpunten waar dierenartsen tegenaan lopen. De uitkomsten worden meegenomen in het overleg met LNV.

De enquête is door 466 dierenartsen en 372 paraveterinairen ingevuld. Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten:

  • 95% van de respondenten geeft aan dat zij op dit moment nog steeds de noodzakelijke diergeneeskundige zorg kan bieden.
  • 60% van de respondenten geeft aan wel problemen te hebben met de bezetting.
  • Een klein deel van de respondenten (< 5%) geeft aan dat klinieken en/of dependances gesloten zijn in verband met bezettingsproblemen.
  • Meer dan 50% van de respondenten stelt niet noodzakelijke zorg voorlopig uit om het risico op infectieoverdracht tussen mensen te beperken.
  • Als niet noodzakelijke zorg worden genoemd: gebitsbehandelingen, castraties, nagels knippen, vaccinaties, preventieve controles en gezondheidsconsulten.
  • 51% van de dierenarts-ondernemers geeft aan financiële problemen te ondervinden. De helft daarvan schat het omzetverlies in tussen de 20-50%.
  • Het is binnen dierenartsenpraktijk vrijwel onmogelijk om bij bepaalde behandelingen 1.5 meter afstand te houden. Dit geldt voornamelijk voor contact tussen dierenartsen en paraveterinairen. Diereigenaren op afstand houden is makkelijker.
  • Van de dierenartsen die problemen ervaren om te komen werken is dat voornamelijk vanwege het ontbreken van kinderopvang.
  • Van de paraveterinairen ondervindt bijna 50% problemen om te komen werken, meestal vanwege het ontbreken van kinderopvang.
Overleg met LNV

De uitkomsten van de enquête zijn voor LNV geen aanleiding tot acute zorg over de beschikbaarheid van diergeneeskundige zorg in Nederland. Er zijn weliswaar (regionale) knelpunten met de bezetting, voornamelijk vanwege het ontbreken van kinderopvang, maar over de gehele linie zijn er op dit moment nog voldoende dierenartsen in de benen. Daarom ziet LNV nu geen reden voor noodmaatregelen in de veterinaire sector. Wel heeft LNV nogmaals uitgesproken dat noodzakelijke diergeneeskundige zorg ook tijdens de coronacrisis beschikbaar moet blijven en de KNMvD gevraagd om signalen die erop wijzen dat dit niet het geval is kenbaar te maken.

1,5 meter afstand

De regel om 1,5 meter te houden is voor het verlenen van diergeneeskundige zorg soms een probleem, waar het de afstand dierenarts-paraveterinair betreft. Tussen diereigenaar en dierenarts kan deze afstand meestal wel in acht genomen worden. De KNMvD vindt dat de beroepsgroep vanuit haar professionele afweging dit probleem kan oplossen maar dat eventuele consequenties vanuit de overheid (boa’s boetes, waarschuwingen, arbo-technische verplichtingen) nagelaten moeten worden. Indien dit niet het geval blijkt, willen we daar nadere afspraken over maken met de overheid. LNV vertrouwt op de professionele afweging die dierenartsen hierin maken.
Lees  de tips en adviezen van collega’s over deze maatregel.

Let op: de genoemde oplossingen (tips en adviezen) geven geen garantie dat je niet alsnog een boete kunt krijgen voor het niet aanhouden van de anderhalve meter. De KNMvD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hierop. Mocht dit je overkomen, maak hier dan direct melding van bij de KNMvD zodat wij dit kunnen meenemen in het knelpuntenoverleg met LNV!

Diergeneeskundige zorg tijdens de corona-crisis

Uit de enquête blijkt hebben veel dierenartsen besloten om tijdelijk bepaalde (preventieve) zorg uit te stellen om de risico’s op infectieoverdracht tussen mensen zo veel mogelijk te beperken. De KNMvD heeft daar begrip voor en waardeert alle maatregelen die dierenartsenpraktijken genomen hebben. Op dit moment zijn er vanuit de overheid geen maatregelen van kracht waardoor bepaalde diergeneeskundige handelingen verboden zijn. Dat betekent dat dierenartsen in principe het volledige pakket aan diergeneeskundige zorg mogen aanbieden. Uiteraard moeten dierenartsen zich daarbij wel houden aan de richtlijnen van het RIVM. Daarnaast zijn er aanvullende hygiëne adviezen voor dierenartsenpraktijken, zoals beschreven in Vetinf@ct en op de website van de KNMvD. Het is  aan de dierenarts om een professionele en verantwoorde afweging te maken tussen zorg voor het dier en het risico op verspreiding van het coronavirus. (Inter)nationale richtlijnen kunnen dierenartsen helpen om een afweging te maken. Een overzicht van deze richtlijnen vindt u hier.

Een aantal veterinaire taken is wettelijk verplicht. Dat geldt bijvoorbeeld voor Q-koorts vaccinaties, het opstellen van bedrijfsgezondheidsplannen of het vaccineren van pups en kittens (bedrijfsmatig gehouden). Ook tijdens de corona-crisis moet aan deze wettelijke verplichtingen voldaan worden.

Dierenartsen en de cruciale lijst

Uit overleg met het ministerie van LNV is duidelijk geworden dat op dit moment alleen dierenartsen die diensten verlenen aan de voedselketen worden gerekend tot de lijst van cruciale beroepen. Paarden- en gezelschapsdierenpraktijken vallen daar niet onder. De kans dat hier op korte termijn verandering in komt is klein. De huidige stand van zaken is dat paarden- en gezelschapsdierenartsen geen aanspraak kunnen maken op de speciale regeling voor de kinderopvang voor cruciale beroepen. Ook moeten deze dierenartsen thuisblijven wanneer een van hun huisgenoten ziek is. Voor paraveterinairen gelden dezelfde beperkingen. Hoewel het toevoegen van dierenartsen aan de cruciale lijst nog steeds onze voorkeur heeft, vinden we het belangrijker dat noodzakelijke diergeneeskundige zorg nu én tijdens een lock down gewaarborgd blijft. We roepen dierenartsen op signalen hierover met ons te delen zodat we deze kunnen bespreken met LNV.

Katten en corona

Er zijn recentelijk een aantal publicaties verschenen over SARS-COV 2 infecties bij katachtigen. Het ministerie heeft hierover een deskundigenbeoordeling gevraagd. Naar verwachting wordt hier volgende week over gecommuniceerd. Voorlopig gelden de richtlijnen zoals die in de laatste Vetinf@ct zijn opgenomen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen