Verplichte enquêtes voor het CBS dienen belangrijk doel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek kent iedereen wel uit krantenberichten en van het nieuws. Dierenartsenondernemers kennen de organisatie ook omdat ze met enige regelmaat enquêtes van het CBS ontvangen. Deze zijn deel van de verplichte statistiek die het CBS uitvoert en leveren belangrijke informatie op.

StatLine is de elektronische databank van het CBS. U kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen.De informatie is gratis en gemakkelijk te printen of te downloaden. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/

Elk jaar verricht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zeshonderd onderzoeken. Het CBS heeft vestigingen in Heerlen en in Den Haag, waar in totaal tweeduizend mensen werken. Ook heeft de organisatie vijf werknemers op Bonaire. Een flink deel van de statistieken waar het CBS voor zorgt, ongeveer 90 procent, is vanuit de nationale en Europese overheid verplicht. Zo moet het CBS van alle sectoren elk kwartaal een overzicht genereren van de economische ontwikkelingen, en in sommige sectoren zelfs elke maand. Als in het nieuws komt dat de economie met een bepaald percentage is gegroeid of gekrompen, komt die informatie uit deze statistiek. Op de website van het CBS vind je de publicatiekalender. Daar staat precies op welk moment welke statistiek gepubliceerd moet worden. Naast de verplichte statistiek is 10 procent van het werk van het CBS wat ze noemen ‘fenomeengericht’. Dat wordt gefinancierd door bijvoorbeeld ministeries of andere organisaties en levert bouwstenen voor data-gedreven beleid. Verder kunnen de statistieken het maatschappelijk debat ondersteunen. Het CBS levert dan de feitelijke onderbouwing. De organisatie heeft verder ook wat tijd om op eigen initiatief zaken uit te zoeken. Elke ochtend behandelen de medewerkers de media. Altijd laat een collega weten welke vragen er waren en welke het CBS niet kon beantwoorden. Vaak kan het CBS hiervoor geen extra enquêtes uitzetten, maar in de beschikbare gegevens is al veel terug te vinden. Ook de verplichte statistiek kan veel informatie opleveren, als je de juiste informatie weet te selecteren. De volgende stap is om die informatie zo te verwoorden dat die begrijpelijk is voor de gemiddelde Nederlander. Niet op elk verzoek kan echter worden ingegaan. Het CBS krijgt vaak de vraag hoeveel honden/katten er in Nederland zijn. Het is echter niet Europees verplicht deze informatie te verzamelen en er is tot nu toe geen partner die er geld voor overhad om het te laten uitzoeken. De organisatie doet wel landbouwtellingen, omdat de voedselproductie voor de Nederlandse economie zo belangrijk is. Het CBS verzamelt gegevens zoals de leeftijd van de koe, het gewicht van varkens en antibioticagebruik. Voor de rundveestapel gaat dat via de I&R-registratie. Eigenlijk is het aantal koeien in Nederland veel steviger bepaald dan het aantal mensen. Burgers kunnen deze data raadplegen via StatLine. Aan deze database worden jaarlijks miljoenen cijfers over de landbouw toegevoegd. Er is enorm veel terug te vinden. Het is ook in het belang van het CBS dat mensen StatLine goed kunnen gebruiken. De organisatie geeft daarom graag uitleg, ook over de gebruikte categorieën. Soms heeft het CBS eigen definities, maar ze snappen dat in het veld andere categorieën worden gebruikt. Ze proberen de twee werelden steeds meer bij elkaar te brengen zodat de informatie steeds makkelijker te ontsluiten wordt.

Dierenartsen

Voor de verplichte statistiek moet het CBS ook gegevens van dierenartsen verkrijgen. Praktijken kunnen daarom worden benaderd voor de jaarstatistiek en de investeringsstatistiek. Het CBS is verplicht de enquêtedruk zo laag mogelijk te houden. Een manier is om informatie uit registerdata te halen. Dit soort gegevens is echter niet voor alle vragen voor handen. Als de organisatie cijfers moet opleveren, maar er is geen registerdata beschikbaar, worden die met een enquête uitgevraagd. Bedrijven zijn op basis van de CBS-wet verplicht de enquêtes in te vullen. Hier wordt op gehandhaafd, bijvoorbeeld met boetes voor wie niet meewerkt. Dit geldt overigens niet voor particulieren, die zijn niet verplicht enquêtes in te vullen. Tegenwoordig krijgen dierenartsen geen enquêteurs aan de deur. De vragenlijsten zijn steeds via de tablet of telefoon in te vullen. Niet elke dierenarts wordt elk jaar bevraagd. De enquête wordt steekproefsgewijs uitgezonden.

Buiten de verplichting is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun gegevens invullen. Zonder gedegen respons krijgt het CBS geen zicht op recente ontwikkelingen. Dit geldt vooral in een nichebranche zoals de diergeneeskunde, met veel kleine praktijken, waar bovendien veel ontwikkelingen gaande zijn. Wie een enquête invult kan er van uitgaan dat zijn of haar gegevens er ook echt toe doen. Bovendien representeert de praktijk tien tot twintig bedrijven, omdat het om een steekproef gaat. Het CBS is zich ervan bewust dat het tijd kost de vragenlijsten in te vullen. De organisatie zoekt actief manieren om de doelgroep te laten zien wat het nut is van de statistiek. Ook al is het verplicht, het CBS geeft graag wat terug voor de moeite en hoort daarom graag wat dierenartsen uit deze data zouden willen weten.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen