Wat vindt de KNMvD van het KSF-rapport dierenartsen?

Bij het artikel van David Speksnijder in het TvD van oktober staat ook deze reactie van de KNMvD op het KSF-rapport dierenarts.

Uit eerdere onderzoeken naar kritische succesfactoren (KSF) voor laag antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren kwam naar voren dat er mogelijk sprake was van een ‘dierenartsfactor’. Het ministerie van LNV heeft daarom, in samenspraak met de KNMvD, de faculteit Diergeneeskunde opdracht gegeven dit onderzoek uit te voeren. De KNMvD dankt het onderzoeksteam en de deelnemende dierenartsen voor hun inzet.

De onderzoekers geven aan dat er verschillen in voorschrijfpatronen tussen dierenartspraktijken bestaan. Dit is geen onverwachte uitkomst omdat dierenartspraktijken in vele opzichten zeer van elkaar kunnen verschillen. De KNMvD vindt het te vroeg om op basis van dit onderzoek een benchmarksystematiek op praktijkniveau te ontwikkelen. Wel ondersteunen wij initiatieven om te komen tot verdiepende onderzoeken naar de gevonden verschillen tussen praktijken.
Op dit moment wordt een nieuwe veterinaire benchmark indicator (VBI) voor dierenartsen ontwikkeld, waardoor meer inzicht ontstaat in het voorschrijfgedrag van de individuele dierenarts. Onze verwachting is dat daardoor ook meer inzicht ontstaat in de verschillen op praktijkniveau.
Aangezien een deel van de verschillen in voorschrijfgedrag niet te verklaren is door demografische factoren, zoals geslacht en jaar van afstuderen, zouden factoren die betrekking hebben op kennis, houding en gedrag een rol kunnen spelen. Ook hier is een verdiepende slag noodzakelijk om deze aanname te kunnen bevestigen of ontkennen.

Uit het onderzoek wordt tevens duidelijk in welk complex krachtenveld een dierenarts zijn werk moet doen. Zo vindt de KNMvD het opvallend dat zowel laag- als hoog-voorschrijvers zorgen uiten over de eenzijdige focus op antibioticareductie. Wij hopen dat deze zorg door beleidsmakers uiterst serieus wordt genomen. De KNMvD wil graag een rol spelen bij de uitwerking van de ethische dilemma’s die dierenartsen ervaren bij het voorschrijven van antibiotica en zal de commissie ethiek hierover advies vragen. In dit opzicht sluiten we ons aan bij de eerdere aanbeveling van de Raad voor Dierenaangelegenheden (Zienswijze Antibiotica 2016) om op bedrijfsniveau de mate van dierwelzijn objectief in beeld te brengen. Daarmee wordt beter inzichtelijk of en hoeveel effect er is op dierwelzijn bij een verminderde inzet van antibiotica. Maar ook andere maatregelen zouden hierdoor beter geëvalueerd kunnen worden.

Lees hier de volledige reactie van de KNMvD op het KSF-rapport dierenartsen.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen