Vraag van de week: Wat doet de overheid voor corona gedupeerde werkgevers en zzp’ers?

Hoe ziet het noodpakket maatregelen van het kabinet eruit? Wat doen banken, verzekeraars en lokale overheden? De situatie verandert met de dag. De KNMvD doet haar best om je van het laatste nieuws op de hoogte te houden via haar online kanalen en het dossier Coronavirus COVID-19. Maar houd daarnaast ook de officiële sites van de overheid in de gaten.

Belastingen

Ben je ondernemer of zzp’er en heb je betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kun je de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Je krijgt automatisch een uitstel van 3 maanden. Ook kun je de voorlopige aanslag aanpassen. De Belastingdienst heeft tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

 • Vraag om uitstel van betaling van belastingen bij de Belastingdienst;
 • Ga bij de gemeente en het waterschap na of je uitstel kunt krijgen van het betalen van de belastingen.

NOW-regeling

Op 17 maart 2020 had het kabinet een economisch noodpakket aangekondigd. Een van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten (van vaste krachten maar ook van flexwerkers en werknemers met een nul-urencontract) voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen, de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei. Binnen 2 tot 4 weken kunnen bedrijven die aan de voorwaarden voldoen een voorschot verwachten.

Bedrijven die gedurende 3 maanden een omzetverlies van ten minste 20% hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Is het verlies 100% dan is dat 90%. Is er een omzetverlies van 50% dan is de tegemoetkoming 45% van de totale loonsom. Voorwaarde is wel dat de reguliere salarissen worden doorbetaald (en de loonsom zoveel mogelijk gelijk blijft) en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor bedrijfseconomisch ontslag.

Bij een bedrijf dat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Is de NOW toegekend, dan dient de werkgever binnen 24 weken na afloop van de periode waarover deze toegekend is, vaststelling van de subsidie aan te vragen. Daarvoor is in beginsel een accountantsverklaring nodig. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

 • Doe telkens tijdig aangifte loonheffingen bij de Belastingdienst;
 • Verzamel de omzetgegevens vanaf 1 maart 2020.

Meer informatie over de NOW:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/now.aspx

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS voorheen Noodloket)

De lijst met ondernemers die hiervoor in aanmerking komen, is weliswaar op 30 maart 2020 uitgebreid, maar vooralsnog kunnen praktijkhoudende dierenartsen hier geen aanspraak op maken.

Meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/28/uitbreiding-togs-regeling-ook-ondernemers-in-de-non-food-kunnen-aanvragen

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

De TOZO geldt voor zelfstandige ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Het kabinet heeft voor deze groep financiële ondersteuning toegezegd. Tegelijkertijd doet het kabinet een moreel appèl aan ondernemers om zich echt alleen aan te melden als ze daadwerkelijk financiële problemen hebben. Om onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering te voorkomen.

Welke eisen gelden er?

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijf in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 17 maart 2020, 15:45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo

Kredieten/leningen

Ondernemers kunnen tegen gunstige(re) voorwaarden geld lenen. Daarvoor zijn de volgende maatregelen in het leven geroepen:

 • Banken geven MKB-bedrijven een half jaar uitstel van aflossing van leningen;
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB);
 • Als je als ondernemer te weinig onderpand hebt om geld te lenen, kun je bij een financier informeren naar de mogelijkheden van de BMKB). Daarmee kan het onderpand vergroot worden en dus de financierbaarheid van de onderneming, ook in de toekomst. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen sluiten maar niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Op 16 maart heeft de staatssecretaris van EKZ besloten om versneld de BMKB tijdelijk te verruimen zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb-kredieten-bmkb
 • Garantie Ondernemingsfinancierings-regeling (GO-regeling)
  Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die niet eenvoudig een banklening of bankgarantie krijgen. Met deze regeling wordt het makkelijker gemaakt. De bank kan zo een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico. Zo blijft de kredietstroom op gang en kunnen ondernemers blijven ondernemen. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering-go.

Tegemoetkoming schade door RVO

Dit is een tegemoetkoming voor het mkb, als onderdeel van een pakket maatregelen vanwege het coronavirus: Tegemoetkoming schade COVID-19 RVO

De overheid heeft erkend dat op basis van SBI-codes een aantal sectoren niet in aanmerking komen die wel schade hebben. Om dit te inventariseren heeft de overheid (via RVO) een webformulier ontwikkeld waarin jij kunt aangeven dat jij ook recht hebt op de tegemoetkoming.

Naar webformulier RVO

Tot slot

 • De KNMvD heeft al toezegging van de Rabobank en ABN AMRO dat zij coulant omgaan met ondernemers die in de problemen dreigen te komen;
 • Neem tijdig contact op met je bank als je vreest in financiële problemen te komen, verwijs ook naar de toezeggingen aan de KNMvD;
 • Ga eens met een kritische blik alle overige financiële verplichtingen na en ga eventueel het gesprek aan om uitstel te krijgen. Denk aan pensioenpremies en alle verzekeringen die je hebt lopen. Het Verbond van Verzekeraars heeft zich al in algemene zin uitgelaten over de dekking bij bedrijfsschade-, verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in verband met het coronavirus. Check altijd je persoonlijke situatie bij je verzekeringsadviseur. Movir bijvoorbeeld heeft laten weten dat ze graag met je meedenken als je de premie niet kunt betalen. Voorzie je problemen, neem dan contact op met Movir via 030 607 87 00.

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen