Positieflijst

Vanuit de Wet Dieren (Artikel 2.2, eerste lid) bestaat er de noodzaak voor een lijst met dieren of diercategorieën die worden beschouwd als geschikt om te houden. Deze positieflijst, ook wel Huis- en hobbydierenlijst  genoemd, is in eerste instantie alleen opgesteld voor zoogdieren. Een eerste lijst is vastgesteld begin 2015. In de loop van datzelfde jaar is de beoordelingssystematiek aangescherpt  en zijn alle in Nederland gehouden zoogdieren in één keer beoordeeld. Deze beoordeling heeft geleid tot een voorgenomen plaatsingsbesluit positieflijst 2017. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft echter beoordeeld dat de lijst niet voldoende objectief was, de manier waarop beoordeeld was onvoldoende duidelijk was en de lijst niet door onafhankelijke experts was opgesteld. Daarom is er een nieuwe positieflijst opgesteld aan de hand van een nieuwe beoordelingssystematiek.

Het ministerie heeft hiervoor samengewerkt met 2 onafhankelijke adviescommissies: de Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) en de Beoordelingscommissie Huis- en Hobbydieren (BHH). De WAP heeft het toetsingskader ontwikkeld en de BHH beoordeeld met dit toetsingskader. Hierbij is gekeken vier criteria die betrekking hebben op de risico’s voor dierenwelzijn en volksgezondheid. Aan de hand van deze vier criteria is nu een lijst opgesteld van 30 diersoorten die gehouden mogen worden. Daarnaast heeft de minister beslist een uitzondering te maken voor de edelherten en damherten. De actuele positieflijst en onderbouwing is hier te vinden.

De verwachting is dat de positieflijst per 1 juli 2024 in zal gaan. Voor houders die dieren al in bezit hebben die niet op de lijst staan, geldt een overgangsregeling. Zij moeten kunnen bewijzen dat ze het dier al in het bezit hadden en mogen deze dan tot overlijden houden. Er mag niet gefokt worden met deze dieren noch mogen ze in het wild worden vrijgelaten.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk ook voor reptielen, amfibieën en vogels een lijst komt.

Zie ook: Zoekregister huis- en hobbydierenlijst RvO

Meer informatie

Voor vragen over dit dossier, kun je contact opnemen met Hannah den Boeft, beleidsmedewerker via h.den.boeft@knmvd.nl.