Stand van zaken antibioticabeleid in de veehouderij

Demissionair minister van LNV, Carola Schouten, heeft op 21 juli 2021 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het antibioticabeleid in de veehouderij. In de Kamerbrief spreekt ze haar waardering uit voor de samenwerking met de sectoren die tot een reductie van 69% van het gebruik heeft geleid. De grootste uitdaging voor de komende jaren is verdere reductie van het antibioticagebruik in sectoren met een hoog gebruik en op hooggebruikende bedrijven.

De brief verwijst naar de NETHMAP MARAN-rapportage, de SDa-rapportage, het KSF-dierenartsenonderzoek, het Europees antibioticabeleid (verordening diergeneesmiddelen) en andere internationale activiteiten met betrekking tot antibioticaresistentie.

De grootste punten van zorg zijn:

  • het hoge gemiddelde gebruik van antibiotica in de kalversector;
  • te weinig beweging in het aantal hooggebruikende bedrijven;
  • het gebruik van colistine bij leghennen en speenbiggen (waarbij de streefwaarde voor het gebruik, zoals bij alle polymyxines, op nul ligt).

De minister overweegt voor het gebruik van colistine een gevoeligheidsbepaling verplicht te stellen. Verder verwacht ze van dierenartsen een grote inzet bij de aanpak van hooggebruikende bedrijven.

Grote invloed dierenartsenpraktijk
Uit het KSF-rapport blijkt dat dierenartsen in elke onderzochte sector structureel meer of juist minder antibiotica hebben voorgeschreven. De verschillen in het voorschrijfpatroon tussen dierenartsen zijn minder groot dan tussen dierenartsenpraktijken. De dierenartsenpraktijk lijkt daarmee een grote invloed te hebben op het voorschrijfpatroon van de dierenarts. Daarnaast zijn van belang: pro-actieve samenwerking met andere erfbetreders en een groter gevoel van professionele autonomie.

De betere veterinaire benchmarksystematiek (VBI) kan hoog-voorschrijvers wellicht helpen zich meer bewust te worden van hun eigen voorschrijfpatroon. De KNMvD is daarom voorstander van een goede borgingsystematiek met bindende nascholing en/of intervisie, gericht op vakmanschap, leiderschap en communicatie.

Rol en positie dierenarts

Vanwege de toegenomen complexiteit van het afwegen van verschillende belangen met bijbehorende ethische vraagstukken, raadt het KSF-rapport aan om de huidige invulling van de professionele rol en positie van de dierenarts te evalueren. De minister laat daarom onderzoek doen naar de versterking van de rol en positie van de dierenarts en de wijze waarop de kwaliteit van de diergeneeskundige beroepsuitoefening wordt geborgd. De KNMvD vindt dit onderzoek uiteraard van groot belang in het kader van de positionering van de dierenarts als vertrouwd adviseur.

Kalversector

Het gemiddelde antibioticagebruik in de kalversector is het hoogst van de vijf gemonitorde sectoren (melkvee, overig rundvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens). Het toont wel een gestage daling de laatste vijf jaar. Daarbij vertoont de kalversector een brede verdeling in dierdagdoseringen over de bedrijven heen, van aanvaardbaar gebruik tot structureel in actiewaarde. Van de sector en de dierenartsen worden inspanningen gevraagd om het diergeneesmiddelengebruik verder te verlagen.

Veterinair leiderschap

Per 2021 geldt er voor dierenartsen een nieuwe benchmarksystematiek op basis van dierdagdoseringen. De verwachting was in de ontwerpfase daarvan dat hierdoor meer dierenartsen in het actiegebied komen. Bij de oude berekeningen (VBI 2020) steken de kalverendierenartsen negatief af: bijna de helft van de dierenartsen heeft een VBI in het actiegebied. De kalversector roept dierenartsen expliciet op om de cursus ‘veterinair leiderschap voor vleeskalverendierenartsen’ te volgen. De KNMvD zet zich ervoor in dat deze cursus onderdeel wordt van het verbetertraject dat de SGD naar verwachting in de loop van 2022 invoert. Dan zijn ook de eerste resultaten beschikbaar van de verbeterde VBI-systematiek.

Zie ook  ons dossier antibiotica

Gerelateerde artikelen:

Meer bedrijven met een aanvaardbaar gebruik antibiotica

Nieuwe regelgeving antibioticagebruik geitensector

Dierenartsenpraktijken slaan de handen ineen voor kennisoverdracht aan veehouders

 

Om te kunnen reageren op een bericht dient u ingelogd te zijn.


Inloggen